Tijdpad

Als je dit programma gebruikt op de kindernevendienst, zal je een keuze moeten maken uit de verschillende programmaonderdelen. Maak voor jezelf van tevoren een tijdpad. Kies voor jonge kinderen voor de Introductie en de Bijbelopdracht. Kies voor de oudere kinderen voor het onderdeel Bijbel en de Verwerking.

Beginsituatie

Als kind heb je niet voor het zeggen wie er allemaal in je klas zitten of bij je in het voetbalteam. De kinderen in de klas zijn ongeveer in hetzelfde jaar geboren en hun ouders hebben voor deze school gekozen. Dit zijn ‘omstandigheden’ die jullie aan elkaar verbinden. De kinderen in jouw sportteam zijn gekozen omdat ze misschien hetzelfde niveau hebben, dezelfde leeftijd en allemaal plezier in die sport hebben. Grote kans dat je bij een teamsport ook allemaal voor hetzelfde doel gaat, namelijk: winnen! Deze motivatie verbindt het team met elkaar. Eigenlijk is het zo ook met de gemeente van Christus. Jouw kerk bestaat uit een grote groep mensen, die met elkaar verbonden worden door één doel. En, als je hierover nadenkt, is deze groep mensen nog veel specialer dan de klas of het sportteam. Want in de gemeente, kom je echt van alles tegen: baby’s, kinderen, jongeren, ouders, ouderen, alleenstaanden, enz. Maar ook, mensen met verschillende banen, scholen, hobby’s en interesses. De kinderen zullen heel veel mensen uit hun gemeente nog nooit gesproken hebben en niet meteen het idee hebben dat ze ‘iets’ met al deze gemeenteleden moeten hebben. Dat hoeft ook niet én toch zijn jullie één ‘club’, met één doel. Omdat jullie vastzitten aan Jezus, zit je ook vast aan elkaar. Het doel dat jullie allemaal hebben is God liefhebben. Het beeld van Jezus de hoeksteen zal niet voor elk kind herkenbaar zijn. Ook het beeld van de ‘levende stenen’ zul je moeten uitleggen. De meesten zullen wel het lied van Elly & Rikkert kennen (of een keer gehoord hebben) over ‘stenen’.

Zijn kinderen trots op hun gemeente? Zoals je trots op je sportclub bent omdat je erbij mag horen, mag je ook trots en blij zijn met je gemeente. De meesten zullen hier niet uit zichzelf over nadenken. Toch kun je wel momenten noemen die de kinderen zullen herkennen. Denk aan: die geweldige actie voor het goede doel, waar jullie als gemeente samen heel veel geld voor hebt opgehaald. Of: dat gezellige startweekend, waar je samen ging eten in de tuin van de dominee.

Persoonlijke voorbereiding

1 Petrus 2:4-10
– Lees het Bijbelgedeelte door.
– Gebruik onderstaande punten voor je eigen voorbereiding

Jezus de levende steen
In vers 4 wordt Jezus de levende steen genoemd en worden we opgeroepen ons naar Hem te keren. Een steen is op zich een dood en levenloos iets, maar niet als je het in het rijtje van de andere namen van Jezus zet: levend water, het levende brood. Het woord ‘levende’ duidt op iets persoonlijks, iets dat in beweging zet en dat leven geeft. Met ‘stenen’ kun je bouwen, en als Jezus je hiertoe aanzet, je met Hem verbonden bent, gaat er écht gebouwd worden. Hij verandert je leven!

Jezus de hoeksteen
In dit Bijbelgedeelte wordt ook verwezen naar Jezus als de hoeksteen (vers 6, 7). De mensen zagen in eerste instantie geen heil in deze steen, maar Hij werd door God zelf uitgekozen en als heel waardevol gezien (vers 4). Dit beeld van de hoeksteen komt duidelijk voor in Psalm 118:22 en Jezus zelf haalt deze psalm ook aan in drie evangeliën. De hoeksteen is de belangrijkste steen in de structuur van het gebouw. De steen is bepalend voor het ontwerp en de richting van het gebouw. Toentertijd fungeerde deze steen als funderingssteen, ook wel grondsteen, op de hoek van het gebouw. De steen verenigde twee muren met elkaar. De steen heeft dus een verbindende functie, de connectie tussen de rest van de stenen. Geloven doe je niet alleen, je bent verbonden aan elkaar door Jezus én ook gegeven aan elkaar met een doel.

Levende stenen
Wij worden als christen genoemd naar Christus. Zo worden we ook als levende stenen genoemd naar de levende Steen, Jezus. De stenen waaruit de kerk is opgebouwd, leven alleen bij gratie van Jezus, de steen die leven geeft. In vers 5 gaat het over ‘een geestelijk huis’ en ‘een heilig priesterschap’. Het geestelijk huis wordt gevormd en bewoond door de heilige Geest. In dat huis, in de kerk, dienen alle gelovigen als priesters die God rechtstreeks mogen benaderen. Priesters weerspiegelen iets van de heiligheid van God, ze brengen geestelijke offers, doen voorbede en vertegenwoordigen God bij mensen. Onze ‘offers’ (denk aan: geld, talenten, gaven, tijd, lofprijzing) zijn vaak maar klein, maar door het offer van Jezus zijn ze ‘welgevallig’ voor God. We mogen ze, als levende stenen, inzetten binnen en buiten de muren van de kerk. Als gemeente van Christus, met als doel Gods naam groot maken. In vers 9 staat dat de volgelingen van Jezus, de levende stenen in zijn gemeente, Hem mogen prijzen en van Hem mogen getuigen.

Goed om te weten is dat Petrus hier de kleine gemeenten in Turkije aanspreekt alsof ze Joden zijn. Hij geeft ze vier titels die in het Oude Testament aan Israël gegeven waren: uitverkoren geslacht (Jes. 43:10, 20), een koninklijk priesterschap (Jes. 61:6), een heilig volk (Deut. 28:9), een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte (ex. 19:6). De kerk mag dus uit joden en heidenen bestaan! En wat een bijzondere eretitels krijgt de kerk (ook jouw kerk!) hier.

Volgen of struikelen
God kiest en legt deze basis zelf, Hij heeft de bouw van de kerk gestart en door het leggen van de hoeksteen een ontwerp bedacht. Een steen die zo belangrijk is, vraagt om een reactie: of je vertrouwt erop dat deze richtinggevend is en gehoorzaamt (vs. 6) of je verwerpt Hem (vs. 7). Petrus zegt dat als je Hem vertrouwt, je niet beschaamd uit zal komen. Maar als je je niets van Hem aantrekt, dan zal je erover struikelen en vallen (vs. 8). Er zullen mensen zijn die aanstoot nemen aan Jezus en aan zijn kerk.

Doelstelling

Weten: Kinderen leren dat christenen ‘levende stenen’ worden genoemd en dat zij, ondanks alle verschillen, bij elkaar horen omdat ze in de eerste plaats bij Jezus (de hoeksteen) horen.
Ervaren: Kinderen ervaren dat het mooi en bijzonder is om, als gemeente van Jezus, bij elkaar te horen en samen voor één doel te gaan: God loven en prijzen!
Doen: Kinderen benoemen waar zij trots op zijn als zij denken aan hun eigen gemeente en geven dit door aan anderen.

Lied

Een prachtig lied bij dit programma is ‘Kijk daar een metselaar’ van Elly & Rikkert.
Zeg na het zingen: We gaan vandaag ook bouwen met elkaar! Net zoals in het lied doen we dat ‘steen voor steen’. En, je zult ontdekken dat je daarvoor echt elke steen nodig hebt.

Gebed

Bouwoverleg
Nodig: Het is leuk om wat bouwmaterialen te verzamelen en neer te leggen. Denk aan: een bouwhelm, gereedschap, zeker een stapel stenen, een bouwtekening, enz.

Vertel: Welkom op dit bouwoverleg. We gaan samen een nieuwe kerk bouwen. Ik heb alvast wat spullen meegenomen, maar ik wil graag van jullie weten wat we hier nog meer voor nodig hebben.

Gesprek: Het is leuk als je het gesprek wat begeleidt met ‘bouwtermen’. Wie van jullie kan als werkvoorbereider even vertellen waar we aan moeten denken? Hoe beginnen we? Welke materialen moeten er verzameld worden? Waar gaan we de muren van maken, het dak, de deuren en ramen? Laat de kinderen hier lekker op reageren zodat ze goed in het thema komen.

Na een minuut of vijf à tien, zeg je: Dat wordt vast een mooie kerk. Met al onze plannen gaat dat wel lukken. Nu heb ik nóg een bouwopdracht gekregen. Het moet namelijk een ‘levende kerk’ worden. Niet alleen een gebouw van ‘dode stenen’, maar er moeten ook ‘levende stenen’ gebruikt gaan worden. Weet jij wat er met die ‘levende stenen’ wordt bedoeld? Hier worden mensen mee bedoeld. Want als er mensen in de kerk komen, gaat er pas echt iets gebeuren. Dan komt zo’n kerk tot leven. Welke mensen hebben we hiervoor nodig? Hoe vinden we die? Wat moeten zij kunnen? En doen? Moeten die mensen ergens aan voldoen? Hebben ze hetzelfde doel nodig, waarvoor komen ze naar de kerk? Of kan het verschillend zijn? Maak daarna een brug naar het Bijbelgedeelte: Aan alleen een kerkgebouw van steen heb je niets. Het is een ‘dood gebouw’. Maar, als er mensen in komen, gaat er iets gebeuren. De kerk komt dan tot leven en er gaan bijzondere dingen gebeuren. De mensen zijn dan de ‘levende stenen’ van die kerk en dan kan er gebouwd gaan worden aan Gods Koninkrijk. We gaan ons verdiepen hoe dat precies werkt.

Introductievorm

Met de introductie komen de kinderen in het thema en kun jij meteen een kijkje nemen in hun leefwereld.

Verhalen delen

Bouwoverleg
Nodig: Het is leuk om wat bouwmaterialen te verzamelen en neer te leggen. Denk aan: een bouwhelm, gereedschap, zeker een stapel stenen, een bouwtekening, enz.

Vertel: Welkom op dit bouwoverleg. We gaan samen een nieuwe kerk bouwen. Ik heb alvast wat spullen meegenomen, maar ik wil graag van jullie weten wat we hier nog meer voor nodig hebben.

Gesprek: Het is leuk als je het gesprek wat begeleidt met ‘bouwtermen’. Wie van jullie kan als werkvoorbereider even vertellen waar we aan moeten denken? Hoe beginnen we? Welke materialen moeten er verzameld worden? Waar gaan we de muren van maken, het dak, de deuren en ramen? Laat de kinderen hier lekker op reageren zodat ze goed in het thema komen.

Na een minuut of vijf à tien, zeg je: Dat wordt vast een mooie kerk. Met al onze plannen gaat dat wel lukken. Nu heb ik nóg een bouwopdracht gekregen. Het moet namelijk een ‘levende kerk’ worden. Niet alleen een gebouw van ‘dode stenen’, maar er moeten ook ‘levende stenen’ gebruikt gaan worden. Weet jij wat er met die ‘levende stenen’ wordt bedoeld? Hier worden mensen mee bedoeld. Want als er mensen in de kerk komen, gaat er pas echt iets gebeuren. Dan komt zo’n kerk tot leven. Welke mensen hebben we hiervoor nodig? Hoe vinden we die? Wat moeten zij kunnen? En doen? Moeten die mensen ergens aan voldoen? Hebben ze hetzelfde doel nodig, waarvoor komen ze naar de kerk? Of kan het verschillend zijn? Maak daarna een brug naar het Bijbelgedeelte: Aan alleen een kerkgebouw van steen heb je niets. Het is een ‘dood gebouw’. Maar, als er mensen in komen, gaat er iets gebeuren. De kerk komt dan tot leven en er gaan bijzondere dingen gebeuren. De mensen zijn dan de ‘levende stenen’ van die kerk en dan kan er gebouwd gaan worden aan Gods Koninkrijk. We gaan ons verdiepen hoe dat precies werkt.

Bijbel

Hoera, ik hoor bij de kerk!
Pak het werkboek erbij en maak samen de opdrachten die hier staan. Gebruik de achtergrondinformatie om het beeld van ‘Jezus de hoeksteen’ en zijn volgelingen als ‘levende stenen’ uit te leggen. Verschillende opdrachten uit het werkboek zijn bedoeld om de kinderen in beweging te zetten. Met name opdracht 3 en 4. Deze opdrachten komen daarom ook terug bij ‘In beweging’. Als het mogelijk is, laat ze maar op pad gaan om gemeenteleden te vragen naar de reden waarom zij in de kerk komen. Laat ze maar vertellen of schrijven aan anderen waarom ze blij en trots zijn op hun kerk. Dit zijn allemaal ervaringsmomenten voor kinderen: wat bijzonder dat wij bij Gods kerk mogen horen en dat we aan elkaar gegeven zijn.

In beweging

Hoera, ik hoor bij de kerk! – deel 2
Deze werkvorm sluit aan bij de opdrachten onder het kopje ‘Bijbel’. Bij deze opdrachten hebben de kinderen nagedacht waarom al die verschillende mensen die in hun kerk/gemeente zitten,
eigenlijk daar zitten. Welke reden hebben zij? Welke motivatie? Als het goed is, komen de kinderen door deze opdracht erachter dat de verbinding ligt in God, in Jezus zelf. Hij geeft ons aan elkaar. Samen mogen we God liefhebben en prijzen. Zet kinderen In beweging door opdracht 3 uit te laten voeren. Dit kan na deze bijeenkomst, maar misschien ook wel tijdens of direct na deze bijeenkomst. Bijv. als de kerk uitgaat, op het kerkplein of tijdens de bijeenkomst als er andere activiteiten zijn in het gebouw. Kom de volgende bijeenkomst terug op deze opdracht. Bij opdracht 4 schrijven de kinderen op waarom zij blij en trots zijn op hun gemeente. Dat ze erbij mogen horen. Ook met deze opdracht kun je de kinderen ‘In beweging’ brengen. Laat ze hun verhalen met anderen delen. Dat kan op de club of zondagsschool door het aan elkaar te vertellen. Dat kan ook door dit op te schrijven en uit te delen aan gemeenteleden na een kerkdienst of via het kerkblad.

Je bent er voor elkaar
Nodig: Stenen van papier of echte stenen. Gebruik dan niet te grote stenen. Je kunt ook denken aan rotsachtige stenen, grote kiezels. Tenslotte bestaat de kerk niet uit één soort stenen, maar uit heel verschillende stenen (mensen).

Vertel: Stel je voor: Je bent lid van een voetbalteam (of andere teamsport). Jullie hebben precies genoeg spelers. Er is een belangrijke wedstrijd. Maar, jij hebt geen zin en gaat er niet naar toe. De anderen vragen zich af waar je blijft. Je komt gewoon niet opdagen!? Wat gebeurt er dan? Hoe voelt het team zich? De wedstrijd kan misschien wel niet doorgaan of er moet met tien man gespeeld worden. Het team is niet compleet en dat is meteen ook te merken.

Gesprek: Wat vind jij ervan als dit zou gebeuren in jouw team? In de eerste plaats is het vervelend voor de anderen. Die rekenen op jou. Je doet ze tekort. Maar, ook voor jezelf is het dom. Want je mist hier echt een mooie wedstrijd. Je doet jezelf ook tekort. Kun je je voorstellen dat het ook zo is met de kerk? Je hoort bij een gemeente. En daar ga je niet alleen voor jezelf naar toe, maar vooral ook voor elkaar! God heeft jullie aan elkaar gegeven.

Doen: Wat kun je dan doen in de gemeente? Hoe kun je je steentje bijdragen? Deel stenen uit (maak ze zelf of gebruik het werkboek) en laat de kinderen opschrijven hoe zij hun steentje kunnen bijdragen in de gemeente. Geef voorbeelden: allereerst door er te zijn! (voorbeeld voetbalteam), maar ook door mee te helpen met kinderoppas, club, uitdelen van iets, meezingen, meebidden, enz. Stapel de stenen op tot een toren/muur en laat ze staan in de ruimte. Nodig anderen uit om mee te bouwen aan deze muur. Deel stenen uit na de kerkdienst, tijdens het koffie drinken, enz. We zijn aan elkaar gegeven en samen vormen wij Gods huis.

Gebed

We gaan samen danken voor Gods kerk. Denk maar eens terug aan alles wat we tegen elkaar gezegd hebben en wat we uit de Bijbel gehoord hebben. Waar wil jij God voor danken? Waar wil jij voor bidden? Ga voor in gebed en neem mee wat de kinderen gezegd hebben.

Laatste woorden van deze bijeenkomst:
De kerk, de gemeente – dus ook die van ons – heeft God gegeven. Jezus is de hoeksteen van onze kerk. Hij is de belangrijkste steen! Jullie mogen in de kerk ook allemaal een plekje hebben. Een levende steen zijn. Ook deze kinderclub/zondagsschool hoort daarbij. Fijn dat jullie er zijn en waren. En natuurlijk zie ik jullie graag aanstaande zondag in de kerk. Om samen met jou God te loven en samen te groeien in geloof.