Doelstelling

De deelnemers herkennen dat de heilige Geest aan het werk is en begrijpen dat Jezus’ volgelingen in zijn kracht op weg gaan om het Koninkrijk van God te verkondigen.

Weten: Gods Geest werkt en God schakelt mensen in.

Ervaren: Bevestiging dat het Koninkrijk meer zichtbaar/merkbaar wordt.

Doen: Volgelingen van Jezus strekken zich biddend en beschikbaar uit naar God. Op weg maken ze zich zo klein mogelijk om Gods grote kracht te laten zien.

Lied

Zing het lied ‘Geest van hierboven’ (OTH 136), of een van de andere liederen met elkaar.

Verhalen delen

In het vorige gesprek dachten jullie na over wat je zou kunnen doen voor het behoud van de schepping. Is het gelukt om je doel te bereiken? Hoe ging dat en wat is de volgende stap? Deel je ervaring en plan met degene die naast je zit.

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier bij elkaar gebracht heeft en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten. Bid om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Bijbelstudie

Introductie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan, zodat voor iedereen duidelijk is dat het in dit gesprek gaat om de kracht van het Koninkrijk van God. Daar mogen we om bidden en bij ingeschakeld worden.

Mattheus 9:35-10:20

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen: Probeer je in de discipelen te verplaatsen. Waar zou je je bezorgd om maken, wat verbaast je en welke woorden van Jezus zouden je bemoedigen?

 

Gespreksvraag 1*

Lees het Bijbelgedeelte nog een keer goed door en probeer je in de discipelen te verplaatsen. Waar zou je je bezorgd om maken, wat verbaast je en welke woorden van Jezus zouden je bemoedigen?

Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten. Het is niet nodig om nu alle vragen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte te beantwoorden of dingen uit te leggen. De meeste zaken komen waarschijnlijk later in dit gesprek nog een keer boven. ‘Parkeer’ vragen daarom even.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘Bewogenheid en gebed’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

 

Gespreksvraag 2

Als Jezus zegt: de oogst is groot en de menigte is als schapen zonder herder. Aan welke mensen denk je dan in deze tijd?

Probeer bij het beantwoorden verder te komen dan mensen van wie het duidelijk is dat ze tijdelijk de weg kwijt zijn, zoals daklozen of verwarde mensen. Probeer dicht bij de woorden van Jezus te blijven en probeer wat Hij op dat moment zag te ‘vertalen’ naar het heden.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘Zelf het antwoord’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

 

Gespreksvraag 3

Als Jezus zegt dat er weinig arbeiders zijn, voel je je dan aangesproken? Licht je antwoord toe.

Begin met samen ‘arbeider’ voor het Koninkrijk te definiëren. Wie zijn arbeiders en op welke manieren doen ze dat? Velen denken hierbij aan zendelingen of evangelisten, maar moet je per se vrijgesteld zijn van ander werk om een arbeider in het Koninkrijk van God te zijn? En heb je er bepaalde gaven voor nodig? Kan je ook getraind worden als arbeider? Als mensen in de groep zich niet aangesproken voelen, waarom denken ze dat deze oproep niet voor hen geldt?

 

Gespreksvraag 4*

Kun je voorbeelden noemen van dingen die jou hinderen om in afhankelijkheid van God missionaire stappen te zetten?

Het kan hier gaan om dingen die misschien op zichzelf niet verkeerd zijn. Denk aan werk, gezin of sport. Als ergens ‘te’ voor staat, is dat vaak al een teken dat dingen niet in balans zijn. Wat bindt jou zo danig dat je minder beschikbaar bent voor het Koninkrijk? Probeer ervoor te zorgen dat mensen niet blijven hangen in een ‘het lukt me toch niet’-modus. Dat levert niet meer op dan een verstikkend schuldgevoel en passiviteit. We leerden in het eerste gesprek al dat we ons op het gezag van Jezus wel om kunnen draaien. Verder kunnen we ook elkaar scherp houden en ondersteunen.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘Weerstand’ en ‘Kracht en woorden door de Geest’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

 

Gespreksvraag 5*

Hoe worden wij toegerust om boodschappers van het Koninkrijk te zijn? Kun je je momenten herinneren waarin je dat ook hebt ervaren?

Deze vraag ligt in het verlengde van gespreksvraag 3. Daar ging het over wie de boodschappers van het Koninkrijk zijn. Als je er bij deze vraag vanuit gaat dat elke gelovige dat is, dan vraagt dat wat van je. Ben je daar klaar voor? Wat heb je nodig? Hoe word je toegerust? In de gemeente tijdens de dienst, op de Bijbelkring? Misschien lezen sommige mensen erover. Probeer bij deze vragen door te vragen naar concrete verhalen die getuigen van toerusting op welke manier dan ook. Deze zijn inspirerend voor de rest van de groep en brengen anderen op ideeën om zulke toerusting te zoeken. Of om met een andere bril naar de dienst of gesprekken te kijken.

 

Verhalen delen

We willen voor het delen van verhalen uit de wereldkerk aansluiten bij de verbindingen die er in jullie gemeente al zijn met de wereldkerk. In de voorbereiding van dit blok heeft de Focusgroep in jullie gemeente contact gehad met de zendingscommissie, thuisfrontcommissie(s) en/of de diaconie. Samen met hen is een document gemaakt waarin recente verhalen zijn verzameld van werkers en projecten die jullie gemeente steunt of heeft gesteund. Je kunt dit document bij de zendingscommissie of de Focusgroep opvragen. Deel dit document met de kring en lees het samen door. Eventueel kun je het document al voorafgaand aan de kring aan alle kringleden uitreiken of toe mailen. Laat iedereen voor zich een verhaal kiezen en de vragen beantwoorden. De vragen richten zich allereerst op de macht en kracht van de Geest die de discipelen meekrijgen. We willen op het spoor komen hoe je dat ook in deze tijd concreet nog steeds ziet waar worden in de verhalen die je hebt gelezen. Dat nog steeds mensen de macht en kracht van de Geest zien en ervaren in missionaire situaties kan een bemoediging zijn voor ons. Als het in die situatie kan, waarom zou God het dan niet in onze situatie ook willen doen? De bedoeling van de tweede vraag is om daarover verder met elkaar door te praten. Vraag enkele leden te delen welk verhaal ze hebben gekozen, waarom en op welke manier dit verhaal ze bemoedigt.

Dienen en delen

Deze opdracht zou mensen uit hun comfortzone kunnen halen. Spreek daar met elkaar over en reik elkaar strategieën aan hoe je daar mee omgaat. Ook zou je bij de uitvoering weerstand kunnen tegenkomen, van de mensen die je ontmoet, maar ook vanuit je eigen kring als je je in een wereld beweegt die christenen niet goedkeuren. Bid straks voor elkaar voor deze opdracht.

In beweging

Lees met elkaar de ‘In beweging ‘ opdracht. Er staan verschillende ideeën voor de zomervakantie in. Laat de deelnemers aangeven welk idee hen het meest aanspreekt. Of: welk idee hebben ze zelf? Maak daarna een rondje en laat iedereen aangeven hoe hij deze ‘in beweging’ opdracht concreet in de praktijk gaat uitvoeren. Bid straks voor elkaar voor deze opdracht.

Evaluatie

Neem even de tijd om het blok te evalueren. Probeer er ook achter te komen wat dit blok met mensen gedaan heeft. Dus kijk niet alleen naar wat ze ervan vinden, maar ook wat er bij hen is gebeurd. Eventuele opmerkingen of verhalen die je gehoord hebt, mogen ook gestuurd worden naar focus@izb.nl.

Gebed

Vraag vooraf of iemand specifieke dank-of gebedspunten heeft en noem deze in het gebed. Welke kracht heb je nodig om de dienen en delen- en in bewegingsopdrachten te kunnen doen? Neem dat als voorbede mee in jullie gebed. Bid ook om een zegen voor elkaar en de gemeente wanneer jullie in de zomervakantie uitzwermen en er daarom wellicht minder onderling omzien naar elkaar is.