Doelstellingen

We zijn verbonden met Jezus als hoeksteen. Daardoor zijn we ook verbonden met elkaar, als Gods gereedschap. We zijn priesters in lofprijzing en getuigen.

Weten: Geloven kun je niet alleen, we zijn aan elkaar gegeven met een doel.

Ervaren: Verwondering over de aanwezigheid van God.

Doen: Lofprijzing, heilige levensstijl in relatie met God en tot zegen zijn als gemeenschap.

Lied

Zing het lied ‘Zingt een nieuw lied voor God de Here’ (OTH 368, LvK 320) met elkaar.

Verhalen delen

Vraag de leden van de groep of het in de afgelopen tijd gelukt is om elke morgen voor je (werk-)dag echt begint even tijd te nemen om de ‘Ik ben’- woorden van Jezus van die dag te lezen (zie in beweging opdracht gesprek 1). Hebben ze, als ze ‘s avonds terugkeken op de dag, ervaren dat deze beloften van Jezus relevant waren?

Lees daarna met elkaar het verhaal over een oud Frans kerkje, waarin geen verlichting is aangebracht. Bespreek daarna de gespreksvraag.

Gespreksvraag 1

Wat vind je van dit beeld van gemeenteleden die ieder met hun eigen bijdrage de kerk verlichten? Mis je gemeenteleden als ze er een keer of een periode niet zijn? Waarom zouden ze jou missen?

Probeer in het gesprek te focussen op het tot zegen zijn voor elkaar. Aan de ene kant kunnen er mensen zijn die vooral ‘consumerend’ in de kerk zitten: ze worden geestelijk gevoed door de dienst of Bijbelstudie en gaan voldaan weer naar huis. Aan de andere kant heeft iemand misschien helemaal niet het gevoel dat hij of zij tot zegen is, al zou degene dat best willen. Wees in het gesprek niet oordelend over beide uitersten, maar zoek samen naar wat God zou willen zien in de gemeente.

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier bij elkaar gebracht heeft en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten. Dank dat Christus zelf het Licht van deze wereld (Joh. 8:12) is en vraag God om jullie duidelijk te maken hoe jullie als (deel van de) gemeente ook een licht voor de wereld kunnen zijn (Mat. 5:14). Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Bijbelstudie

Introductie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan, namelijk een beeld dat ons leert hoe we vrucht dragen. Het gaat over Christus die zijn kerk bouwt. Het is heel beeldend uitgedrukt, als een tempel in aanbouw.

1 Petrus 2:4-10

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 2 alvast te benoemen:

Gespreksvraag 2

Lees het Bijbelgedeelte nog een keer voor jezelf door. Wat wordt er in de tekst allemaal gezegd over stenen?

Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten. Als iemand alleen korte feitelijke antwoorden geeft, kan je vragen waar hij aan denkt of wat het volgens hem betekent. Het is niet nodig om nu alle vragen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte te beantwoorden. Beperk het gesprek daarom liever voor dit moment.

Lees de toelichtende tekst over ‘Jezus de levende steen’ en ‘Levende stenen en de hoeksteen’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting. In het werkboek staat ook het gedeelte uit Psalm 118 waar het gaat over de hoeksteen die door de tempelbouwers verworpen wordt. Dat kunnen jullie met elkaar lezen als parallelgedeelte uit het Oude Testament.

Gespreksvraag 3*

Welke rol speel jij als levende steen van het huis van de gemeente? Ben je zo’n onderdeel van dit levende huis, dat het bij wijze van spreken een beetje in zou storten als je ontbreekt?

Deze vraag ligt dicht bij gespreksvraag 1. Nu het thema en de lijn van dit gesprek verder gevorderd zijn, kan je dit moment gebruiken om dieper op ieders persoonlijke betrokkenheid en inzet voor de gemeente in te gaan. Probeer nu wel iedereen aan het woord te laten. Vraag door als iemand zegt dat ze zich geen levende steen van de gemeente voelen. Waarom niet, hoe komt dat? Hoe zouden ze dat wel kunnen worden? Benadruk daarbij niet dat iemand tekortschiet maar deel met elkaar hoe waardevol het is om samen deel te zijn van Gods huis. Laat anderen benoemen welke rol zij denken dat degene die zich niet waardevol in de gemeente voelt voor hen speelt, bijvoorbeeld op de Bijbelkring.

Lees de toelichtende tekst over ‘Volgen of struikelen’ en ’Vier eretitels’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 4*

Denk aan de vier eretitels die Petrus de kerk hier geeft. Ze is door God gekozen, bestaat uit koningen en priesters, is apart gezet en is eigendom van God. Welke springt eruit voor jou? Welke helemaal niet? Waar kan je nog aan werken en wat heb je daarvoor nodig?

Geef iedereen wat tijd om hierover na te denken. Het zijn eigenlijk vier vragen, dat is veel, dus stimuleer om de antwoorden puntsgewijs te beantwoorden. Misschien helpt het als je de achtergrondinformatie over de vier eretitels die Petrus geeft voorleest of met eigen woorden toelicht.

Lees de toelichtende tekst over ‘getuigen’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Verhalen delen

Let op: in het werkboek staat de verkeerde kijkvraag afgedrukt. Hier vind je de juiste kijkvraag:

Kijkvraag

  • Wat geven de gemeenteleden aan dat ze geleerd hebben over de aanwezigheid van God en het horen van zijn stem tijdens hun ontmoeting met Zuid-Soedanese christenen?
  • Wat leer je daar zelf van?

Als we samenkomen als gemeente op zondag doen we dat tegelijk met heel veel andere gemeenten. In de vorige themablokken hebben we een aantal keren bewust stil gestaan bij het feit dat in Nederland ook heel veel migrantenkerken zijn. Soms letterlijk om de hoek. Een groep gemeenteleden van de Sionkerk in Houten ging daarom op zondag op bezoek bij een Zuid-Soedanese gemeente die aan de overkant van de weg in een school hun samenkomst heeft. Na afloop werden ze uitgenodigd voor een gesprek en een maaltijd. In het filmpje vertellen de deelnemers aan het gesprek wat ze daarvan hebben geleerd. Bekijk het met elkaar en bespreek daarna de kijkvragen.

 

In beweging

In het materiaal van Focus proberen we door concrete opdrachten de deelnemers uit te dagen om zelf in hun eigen leven als volgeling van Jezus Christus getuige te zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen dat op zijn eigen plek in het leven doet. Deze opdrachten kan je daarom vaak alleen doen. Maar het is ook mooi om samen als kring (of breder als gemeente) iets te doen om getuige te zijn. Zo kan je elkaar helpen en elkaars gaven benutten. Lees de opdracht voor en vraag of het duidelijk is. Peil de reactie op de verschillende opties en probeer er samen uit te komen wat het beste bij jullie past en haalbaar is. Het hoeft geen grote activiteit te zijn. Blijf niet te lang brainstormen, maar kies met elkaar een activiteit en verdeel de taken. Mochten jullie er nog niet uitkomen, vraag dan de deelnemers thuis er nog over na te denken en de volgende keer een goed idee mee te nemen. Kies dan de volgende keer met elkaar 1 van de ideeën en werk deze verder uit.

Gebed

Vraag vooraf of iemand specifieke dank-of gebedspunten heeft en noem deze in het gebed.

Neem ook de gebedspunten die genoemd werden bij de voorbereidingen die horen bij de zojuist besproken in beweging-oefening mee. Wat heb je nodig van God om de ander te dienen?

Bedank de groep voor de inbreng en aanwezigheid en geef even aan wanneer jullie volgende keer bij elkaar komen. Het is handig als ze zelf in de tussenliggende tijd het Bijbelgedeelte voor de volgende keer doorlezen.