Doelstellingen

Weten: Het Koninkrijk van God komt en ons leven nu staat in dat licht. 
Ervaren: De komst van Christus doet een appel op je doet en je gaat meer verlangen naar Jezus’ komst. 
Doen: Je leeft in het perspectief van het Koninkrijk dat komt en dat heeft concrete uitwerking in je leven. 

Lied

Verwelkom de groep en zing met elkaar ‘De Heer verschijnt te middernacht’ of één van de andere liederen die in het werkboek genoemd worden.

Verhalen delen

Het hele blok heeft in het teken gestaan van de aanwezigheid van Jezus. Niet voor niets heet dit blok ‘Jezus dichtbij’! Toch kan Jezus ook heel ver weg voelen. Maak dit bespreekbaar onder deze noemer. Heb je wel eens het idee dat Jezus en zijn koninkrijk ver weg zijn en ook zich laten wachten? Heb het dan niet alleen over de komst van het koninkrijk, maar ook over überhaupt hoe afwezig Jezus soms kan lijken in je leven.

Gebed

Bid met elkaar voor deze avond, die in het teken staat van de verwachting van Jezus en zijn koninkrijk. Je kunt daarbij aarzelingen of verlangens noemen die bij ‘Verhalen Delen’ besproken zijn.

Bijbelstudie

Lees met elkaar de introductie of geef daar eigen woorden aan. Benoem daarbij dat dit gesprek in het teken staat van de verwachting van Jezus en Zijn koninkrijk, en dat je daarom de gelijkenis van de tien meisjes gaat lezen.

Mattheüs 25:1-13
Vraag of iemand deze tekst hardop wil voorlezen. 

Gespreksvraag 1* 
a. Deel wat je opvalt in de gelijkenis. Wat spreekt je aan, wat roept vragen op? Onderstreep de belangrijkste zin. 
b. Zonder dat het met zoveel woorden wordt gezegd, wordt Jezus vaak gezien als de bruidegom in deze gelijkenis. Spreekt dat beeld je aan? Waarom wel of niet? Zou de bruidegom ook voor het Koninkrijk kunnen staan? 

Het is vaak onduidelijk bij deze gelijkenis waar we het over hebben bij de bruidegom. Is het Jezus, of is het het koninkrijk? Of een beetje van beiden? Probeer dit onderscheid aan te geven bij deze gespreksvraag. Lees daarna de toelichting onder ‘bruidsmeisjes’.

Gespreksvraag 2* 
Jezus, de bruidegom, laat op zich wachten. Het duurt lang. Wat doet dat met ons, als gemeente, en met jou persoonlijk?

[accordion clicktoclose=true][accordion-item title=”Achtergrondinformatie“]We stellen ons bij de lampen misschien zo’n klein oliekruikje van klei voor, maar het is waarschijnlijker dat het gaat om fakkels: lange stokken met in olijfolie gedrenkte vodden bovenop. De verbrande vodden worden afgeknipt en wat overblijft in de olie gedoopt. [/accordionitem][/accordion]

Gespreksvraag 3

We worden hier geconfronteerd met twee ongemakkelijke situaties: 
a. De meisjes die wijs genoemd worden, weigeren hun olie te delen. Dat schuurt met wat de Bijbel onderwijst over omzien naar de ander. Veel in gelijkenissen is symbolisch bedoeld, waar denk je dat de olie naar verwijst en werpt dat licht over waarom de meisjes wijs genoemd worden? 
b. Jezus laat de dwaze meisjes die door hun gebrek aan olie zijn komst misten niet alleen niet toe tot het bruiloftsfeest, maar Hij zegt zelfs dat Hij hen niet kent. Is dat een oordeel of een constatering?

Lees na deze vraag de toelichting onder ‘wijs of dwaas’. Let op: de uitleg voor de betekenis van de olie aan het einde van deze paragraaf kan voor sommigen nieuw zijn en stof doen opwaaien. Mochten daar vragen over komen, probeer dan door te vragen hoe de ander het dan wél leest, en of dat elkaar aanvult of tegenspreekt.

[accordion clicktoclose=true][accordion-item title=”Achtergrondinformatie“]Tien meisjes: de ene helft handelt wijs, de andere helft laat het maar over zich heenkomen. Ze plukken de dag. Het doet denken aan de wijze en dwaze bouwers, waarmee Jezus de Bergrede beëindigt (Mattheüs 7:24-27). De één bouwt op de rots, de ander op zand. Ook hier klinken die woorden ‘wijs’ en ‘dwaas’. Terwijl het levenshuis van de één blijft staan, zakt het andere weg in de vloed. Blijkbaar is alleen weten van wat er vroeg of laat zeker komen gaat voor sommigen niet genoeg om zich voor te bereiden. Maar hoe betrokken zijn de dwaze meisjes eigenlijk echt op de bruidegom? Als iemand echt belangrijk voor je is, dan zorg je dat alles in orde is als hij/zij komt.  Maar is binnengelaten worden op het Bruiloftsfeest dan geen kwestie van genade? Jazeker! En toch blijft staan: wat is een lamp zonder olie? Jezus zegt in dezelfde Bergrede: Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Mattheüs 7:21) [/accordionitem][/accordion]

Gespreksvraag 4: Hoe ziet waken en voorbereid zijn op de komst van Jezus, van het Koninkrijk van God er in jouw leven uit? Maak dat eens concreet.  

Verhalen delen

De terugkeer van de bruidegom kan in verband worden gebracht met de wederkomst van Jezus. Misschien ben je daar niet zo mee bezig. Maar stel dat iemand ernaar vraagt, wat zeg je dan? Kijk ter inspiratie met elkaar de volgende video waarin de wederkomst aan kinderen uitgelegd wordt: https://www.youtube.com/watch?v=Mpcvqq1bgNY 

Bespreek daarna waarom je deze video wel of niet zou laten zien als je de wederkomst aan iemand zou uitleggen die nog weinig weet van het christelijk geloof. Op welke andere manier zou je dat ook aan kunnen pakken? 

In beweging

Dit was het laatste gesprek van dit blok. Evalueer met elkaar wat het je gebracht heeft, en wat er voor jou uitgesprongen heeft. Viel dit blok voorafgaand aan de zomer? Lees dan de ideeën uit het werkboek, die je helpen om ook tijdens de zomer Gods aanwezigheid op te zoeken. Kies er één of meerdere uit om zelf, of met je kring of gemeente te doen.

Zegenbede

Sluit dit gesprek en dit blok af met de zegenbede. Lees dit gebed hardop voor, als gebed of als afsluiting van bijvoorbeeld voorbeden of dankpunten.