Doelstelling

Centrale vraag: Hoe kunnen wij ons meer uitstrekken naar de kracht van de Heilige Geest in ons leven?

Denken: Bewustwording dat de belofte van de kracht van de Heilige Geest ook voor ons geldt. Bewustwording van de waarde van gezamenlijk, volhardend gebed als ons antwoord op die belofte.

Ervaren: Verlangen naar de kracht van de Heilige Geest om getuige te zijn.

Doen: Oefenen in volhardend bidden om de Heilige Geest. Oefenen in samen bidden.

Lied

Heet de groep welkom en zing het lied ‘Heilige Geest van God’ met elkaar (of een van de andere liederen of een zelfgekozen lied).

Verhalen delen

De opdracht de vorige keer was om enkele dagen extra opmerkzaam te zijn op Gods aanwezigheid en zijn stem in je leven.

Wat waren de momenten dat je daaraan werd herinnerd en hoe? Dat is natuurlijk best persoonlijk, maar willen enkele deelnemers iets van hun ervaringen delen? Was het moeilijk? Wat viel je op?

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier bij elkaar gebracht heeft en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten.
Bid om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Bijbelstudie

Introductie

Kom kort terug op wat jullie vorige keren hebben gedaan: het eerste gesprek ging over macht en aanwezigheid van Jezus in ons leven en in deze wereld. Vervolgens wandelden we mee met de Emmaüsgangers. Net als zij vragen veel mensen zich af waar te zien is in deze wereld dat Jezus de levende, de opgestane Koning van hemel en aarde is. Vandaag spreken we al over Pinksteren. Door de kracht van de Heilige Geest mogen de discipelen getuigen van Jezus worden. Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 1

Wat roept de uitdrukking ‘getuige zijn’ bij je op? In het volgende Bijbelgedeelte gaat het hierover.

Stel deze vraag bewust voordat de Bijbel opengaat. De term ‘getuige zijn’ kan voor sommigen beladen zijn. Vraag verschillende mensen in de groep welke associatie er bij deze term bij hen opkomt. Heeft het woord een positieve of negatieve lading? Probeer met elkaar tot een definitie te komen van ‘getuige zijn’.

Laat het Bijbelgedeelte door iemand uit de groep lezen. Vraag de anderen actief mee te lezen door alvast te bedenken welke beloften ze in deze geschiedenis tegenkomen.

Gespreksvraag 2*

In dit gedeelte worden verschillende beloften genoemd. Zoek die beloften met elkaar op. In dit gedeelte worden ook verschillende opdrachten genoemd. Zoek die ook samen op.

Ga terug naar de tekst en maak met elkaar een opsomming van de beloften en een opsomming van de opdrachten. Over sommige punten kan discussie ontstaan. Is ‘U zult mijn getuigen zijn’ een opdracht of een belofte?

Gespreksvraag 3*

Hoe reageren de apostelen op de beloften die Jezus geeft? Wat zou je eigen reactie zijn?

Gespreksvraag 4*

Welke woorden worden gebruikt in vers 14 om het bidden van de discipelen te typeren? Zie je al deze elementen ook terug in je eigen gebedspraktijk, en in die van de gemeente?

Ga naar het Bijbelgedeelte en benoem met elkaar de woorden die het bidden van de discipelen typeren. Vraag of de groep of zij zich er iets bij voor kan stellen. Zijn dit dingen die iedereen in zijn gebedsleven na moet streven? Welke rol speelt gebed in het reilen en zeilen van jullie gemeente? Wat is er te winnen als we ons eigen gebedsleven hieraan toetsen?

Verhalen delen

Nestor Tsala is voorganger bij Grace Church, een ICF-gemeente in Amersfoort. Hij geeft voor het netwerk van ICF-gemeenten regelmatig trainingen in gebed. We spraken hem over volhardend bidden. Het interview met hem kun je vinden op www.izb.nl/focus/downloads of via deze link: https://www.izb.nl/l/library/download/urn:uuid:b79fa938-5e33-4a01-adf4-ede06376640d/izb_focus_blok_2_gesprek_3_interview_nestortsala.pdf  

Lees met elkaar het interview met de volgende vraag in gedachten: Wat leer jij uit dit interview over volhardend bidden? 

In beweging

Volhardend gebed kan er op veel verschillende manieren uitzien. Bespreek de genoemde vormen van volhardend gebed met elkaar. Geef tijd om na te denken over een vorm die bij ieders persoonlijke situatie past. Bespreek je dit gesprek na Pasen? Kijk dan of je met je kring of gemeente aan kan sluiten bij de gebedsbeweging van thykingdomcome, om in de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren met volharding te bidden om de Heilige Geest in je persoonlijk leven en in de gemeente. Laat ieder kort zijn vorm toelichten en bespreek met elkaar een manier om elkaar aan te moedigen om te blijven bidden.

Gebed

Vraag vooraf of iemand specifieke dank-of gebedspunten heeft. Dank Jezus voor Zijn beloften aan ons. Vraag of de Heilige Geest ons wil leiden in het getuige zijn. Spreek ook de genoemde dankpunten en voorbeden uit en sluit het gebed af door opnieuw het lied ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart’ (OPT 138) te zingen.

Geef aan wanneer de volgende keer is en vertel dat jullie dan terugkomen op de ‘in beweging’-opdracht. Bedank de mensen voor hun bijdrage en aanwezigheid.