Introductie

Doelstelling

De deelnemers ontdekken dat gastvrijheid veel verder gaat dan het uitnodigen van mensen maar een echte openheid vraagt ten aanzien van mensen die anders zijn dan wij.

Weten: Gastvrijheid en openheid zijn belangrijke eigenschappen/praktijken voor een missionaire gemeente en vragen dat we uit onze ‘comfortzone’ komen. Jezus zelf is ons daarin voor gegaan.

Ervaren: Gastvrijheid leidt vaak tot verrassende ontmoetingen die ook voor jezelf zegenrijk zijn.

Doen: een concrete stap zetten richting mensen in onze omgeving, met wie we nog niet veel contact of aansluiting hebben.

Lied

Zing het lied ‘Aan de maaltijd wordt het stil’ (OTH 369) met elkaar (of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied).

Verhalen delen

Bij de vorige In beweging oefening koos je een praktijkoefening die voor jou in het dagelijks leven een uitdaging vormt. Dat zette je als thema boven je week. Bespreek met elkaar hoe je hebt geprobeerd om dit heel praktisch handen en voeten te geven.

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier bij elkaar gebracht heeft en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten. Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Bijbelstudie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan, zodat voor iedereen duidelijk is dat het in dit gesprek gaat om wat Jezus verstaat onder gastvrijheid.

Lukas 14:1-14

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen:

Gespreksvraag 1

Waar zie je iets van gastvrijheid en waar juist niet in dit Bijbelgedeelte?

Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten. Het is niet nodig om nu alle vragen naar aanleiding van de tekst te beantwoorden of dingen uit te leggen. De meeste zaken komen waarschijnlijk later in dit gesprek nog een keer boven. ‘Parkeer’ vragen daarom even. Probeer deze wel te onthouden of schrijf ze even op en controleer aan het einde van de avond of er geen vragen meer openstaan.

Lees de toelichtende tekst over ‘advies voor de gasten’, ‘verlangen naar erkenning en eer’ en ‘advies voor de gastheer of –vrouw’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 2*

a. Als je de woorden van Jezus toepast op de gemeente, voor wie is jullie eigen gemeente er dan? Voor de gemeenteleden zelf of voor ‘buiten’?

b. Als jullie globaal in kaart brengen waar de meeste tijd en energie van de gemeente naar toe gaat, is dat naar de gemeente zelf of naar ‘buiten’?

Over dit onderwerp kunnen de meningen sterk uiteenlopen: van een sterk consumerende en naar binnen gerichte houding tot het andere uiterste dat ‘buiten’ het bestaansrecht van de gemeente vormt. De bedoeling van de vraag is om de gemeente ‘de temperatuur’ te nemen waar het gaat om de balans binnen/buiten.

Lees de toelichtende tekst over ‘gastvrijheid als daad van navolging en liefde’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 3*

Bespreek de stelling: Gastvrijheid is alleen waardevol als je over Jezus praat.

Breng de discussie in de richting van de vraag: Toon je gastvrijheid om uiteindelijk het evangelie te kunnen delen of is alleen gastvrij zijn genoeg? Denken we niet te beperkt over gastvrijheid? Breng bijvoorbeeld de volgende zeven stijlen van gastvrijheid in als eyeopener:

 1. Denken – Je bent goed in rustig nadenken, je kunt bepaalde situaties goed analyseren en komt op ideeën.
 2. Gaan – Je bent veel onderweg, stapt makkelijk op mensen of situaties af. Je bent echt iemand die erop uitgaat en soms nieuwe wegen inslaat.
 3. Handelen – Je bent een echte doener en praktisch ingesteld. Het kost je geen moeite om te organiseren en te regelen.
 4. Kijken – Je bent iemand die goed kan observeren, die op een andere manier naar dingen kijkt. Je ziet dingen die anderen niet – zo snel – zien.
 5. Luisteren – Je bent er goed in om anderen over zichzelf te laten vertellen. Je geeft aandacht aan mensen, je laat vooral anderen tot hun recht komen.
 6. Spreken – Je kunt anderen overtuigen, je kunt bemoedigen. Je krijgt mensen met jouw woorden over een drempel.
 7. Voelen – Je kunt je goed in anderen inleven. Het kost je geen moeite om te bedenken wat de ander nodig heeft. Je reageert meestal vanuit je gevoel.

In beweging

Dit is een tamelijk individuele opdracht, al zou je het ook als groep op kunnen pakken. Het is bedoeld als bewustwording en uitdaging om hier serieus over na te denken. Geef de groep daarom een paar minuten tijd om te bedenken wie ze een keer uit kunnen nodigen voor een maaltijd. Het is mooi als er aanzetten tot concrete plannen gemaakt worden, maar houd er ook rekening mee dat dit niet voor iedereen haalbaar is vanwege de omstandigheden thuis, karakter, onzekerheid, beperkingen, etc.

Verhalen delen

Gastvrijheid gaat verder dan welkom heten. Het vraagt een uitnodigende houding en echte openheid naar mensen die anders zijn dan wij. Een vorm waarmee de laatste jaren in veel gemeenten ervaring is opgedaan, is de zogenaamde ‘Tafel van Hoop’. Dat is een maaltijd waarvoor je vluchtelingen en statushouders uitnodigt om ze te laten merken dat ze welkom zijn en erbij horen. Bekijk het filmpje van de Tafel van Hoop in Twijzelerheide en bespreek daarna met elkaar de kijkvraag.

Kijkvraag
Wat valt je op in dit filmpje over het tonen van gastvrijheid? Hoe is dat inspirerend voor je?

In beweging

Het lijkt ons mooi om in het kader van dit gesprek ook een Tafel van Hoop te organiseren. Je kunt dat als gemeente doen, maar ook als kring. Of misschien wordt er in jullie gemeente al zo’n Tafel van Hoop georganiseerd. Dan kun je besluiten om daar samen aan mee te doen.

Als je zelf als gemeente of als gesprekskring een Tafel van Hoop wilt organiseren, dan kun je op de website van Kerk in Actie heel veel informatie vinden over hoe je dat kunt aanpakken: https://www.kerkinactie.nl/deel-je-tafel.

Bespreek met elkaar de volgende vragen:

 1. Zouden jullie met zo’n Tafel van Hoop willen meedoen of het willen organiseren? Waarom wel of waarom niet?
 2. Waarvoor zouden jullie kiezen: meehelpen met het opzetten van een gemeentebreed initiatief of zelf iets kleinschaligs organiseren als kring?
 3. Wanneer zou een goed moment zijn?
 4. Wie van jullie zouden daarvoor een plan willen uitwerken om tijdens de volgende bijeenkomst te bespreken?

Gebed

Vraag vooraf of iemand specifieke dank-of gebedspunten heeft. Dank God voor zijn genade die Hij jullie door Christus, maar ook materieel bewijst. Noem heel concreet een aantal materiële zegeningen die jullie van Hem ontvangen en uit kunnen delen.

Bid of God mensen die hongerig zijn in de letterlijke zin of naasten die behoefte hebben aan aandacht en liefde op jullie pad zal brengen.

Spreek de genoemde dankpunten en voorbeden uit en sluit het gebed af met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’.