Doelstelling

Weten: bij Jezus is onvoorwaardelijke vergeving te vinden. 

Ervaren: in het besef van de vergeving van zonden vinden wij de roeping om vergevingsgezind te zijn.  

Doen: Deze houding doet ons verzoenend in het leven staan en hieruit te handelen. 

Lied

Heet de groep welkom en zing Psalm 103 of één van de andere liederen die in het werkboek staan aangegeven. Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Verhalen delen

Bekijk de video van ds. Pieter Versloot. Hij is als predikant werkzaam in de Protestantse Martinikerk in Groningen, en biedt daar de mogelijkheid om te biechten. Bekijk het fragment met elkaar, en bespreek de gespreksvraag: Wat spreekt je aan in Pieters verhaal? Waar heb je moeite mee? Waarom zou je zelf wel/niet gaan biechten?

Je kunt de video hier vinden, of via www.izb.nl/focus/downloads .

Gebed

Ga voor in gebed en neem in de dankzegging of voorbede ook mee wat mensen hebben tijdens het delen van verhalen.

Bijbelstudie

Kom kort terug op wat jullie vorige keren hebben gedaan. Steeds hebben jullie ontmoetingen gezien met Jezus: Het eerste gesprek ging over de eerste ontmoeting met Jezus, het tweede gesprek over het kijken door Jezus, het derde over het spreken van Jezus. Vorige keer ging het over de aanraking van Jezus, vandaag staan we stil bij de ontmoeting tussen Jezus en de vrouw die betrapt is op overspel. Het gaat naar aanleiding van dat gesprek over vergeving. Wees je ervan bewust dat dit een heel gevoelig thema kan zijn: mensen kunnen in allerlei relaties en verbanden moeite hebben met vergeving, of een gemis aan vergeving ervaren door anderen. Het vraagt veiligheid, kwetsbaarheid en vertrouwen om hierover open te kunnen en durven zijn. Zet mensen niet voor een blok, en laat hen zelf een keuze maken hoeveel van hun ervaringen ze willen delen.

Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting. Laat het Bijbelgedeelte door iemand uit de groep lezen.

Bijbelstudie: Johannes 8:1-11

Gespreksvraag 1: Welke personen/groepen komen in deze geschiedenis voor? Schrijf ze eens op en verplaats jezelf in één persoon of groep. Als er genoeg tijd is: verdeel de rollen onder elkaar. Vertel vervolgens aan elkaar hoe je je in die rol voelt.
Je kunt bij deze vraag een soort ‘rollenspel’ doen, door de geschiedenis na te doen of uit te beelden. Geef iedereen de rol van een personage en laat ze op die manier onderdeel zijn van de scene. Speel vervolgens de geschiedenis na. Voel je niet verplicht, en kijk of de groep zich comfortabel voelt bij deze oefening, want sommige mensen vinden dit ongemakkelijk of oneerbiedig. Als wel iedereen dit ziet zitten, doe het dan gerust, want het kan heel erg helpen om de geschiedenis te begrijpen en je te kunnen verplaatsen in de personages die in beeld komen.

Lees verder in het werkboek onder het kopje ‘De aanklagers’ of vat het gedeelte in eigen woorden samen.

Gespreksvraag 2: We kijken hier in een spiegel. Op welke manier benoemen wij in de gemeente concrete zonden (of misschien niet), en hoe hanteren wij regels en geboden? Zou het anders kunnen?

Gespreksvraag 3: Hoeveel ‘mildheid en genade’ tonen wij in de samenleving voor anderen als ze een misstap begaan? Wat is hierin een christelijke houding?

Lees verder onder het kopje ‘Het dilemma’ en ‘Terechtwijzing of vergeving’.

Gespreksvraag 4: Waar heb je meer moeite mee: vergeving aan iemand schenken, of vergeving van een ander ontvangen?
Deze vraag kan een opening zijn naar een gesprek over situaties waarin vergeving moeite kost of op zich laat wachten. Wees je ervan bewust dat dit gevoelig kan liggen, en mensen hier niet open over durven zijn. Zorg ervoor dat er binnen de groep geen oordeel over deze situaties geveld wordt, of naar oplossingen wordt gezocht, maar dat er gewoon ruimte ontstaat om verhalen te delen.

In beweging

Bij deze bewegingsoefening sluit we aan op de laatste gespreksvraag. Waar ligt er voor jou nog een opdracht als het om vergeving gaat? Bespreek met elkaar wat er aan de orde is. Ga desnoods in twee- of drietallen uit elkaar, als dat de openheid van het gesprek kan bevorderen.

a. Vergevingsgezind leven is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Is er iemand in je omgeving met wie je iets goed te maken hebt? Zou dit het moment zijn om naar die ander toe te stappen of een brief / mail te schrijven?

b. Misschien is de situatie er op dit moment echt niet naar en is het teveel gevraagd. Ga dan tot aan de volgende kringavond elke dag in gebed voor die ander. Wat doet dat met je als je aan die ander denkt of over hem/haar spreekt? f

Verhalen delen

Lees de tekst onder ‘kerken met stip’. Je zou kunnen kijken op kerkenmetstip.nl. 

Reageer op dit initiatief. Zouden jullie een kerk met stip willen zijn?

Gebed

Sluit af met elkaar, en noem in je gebed de situaties die jullie hebben genoemd tijdens de bijbelstudie en bij de bewegingsopdracht. Dank ook voor de vergeving die Christus ons schenkt. Je zou voor, na of tijdens het gebed het gedicht van Gerrit Achterberg kunnen voorlezen, dat in het werkboek staat afgedrukt.