Doelstelling

Samen nadenken over het Onze Vader en hoe dit gebed alle aspecten uit ons dagelijks leven kan verbinden met God.

Weten: dat het Onze Vader je gegeven is om heel concreet te kunnen bidden voor de praktijk van jouw dagelijks leven.

Ervaren: dat als je het Onze Vader specifiek maakt voor jouw dagelijks leven, je eigen kijk op je eigen situatie verandert.

Gaan doen: met het concreet maken van een aantal beden uit het Onze Vader voor je eigen situatie en die gebeden ook daadwerkelijk bidden.

Lied

Heet de groep welkom en zing het lied ‘Onze Vader’ of (of een van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Verhalen delen

In het vorige gesprek spraken jullie af om bij te houden voor wie en in welke situatie je iets ervaart van Jezus’ innerlijke ontferming. Vraag of het gelukt is om voor iemand een naaste te zijn? Op welke manier?

 • Maak een rondje en laat iedereen kort de reacties delen. Beperk je als groep nu nog tot het delen van de ervaringen ga er nog niet inhoudelijk op in, maar laat iedereen eerst kort zijn reactie geven.
 • Spreek er daarna over door:
  • Hoe vond je dit om te doen?
  • Wat vind je van de reacties? Je kan eventueel doorvragen:
  • Wat vinden de deelnemers verrassend?
 • Als weinig mensen deze opdracht hebben gedaan, praat er dan over door hoe het komt dat mensen dit niet hebben gevraagd? Wat vinden ze het moeilijk?
 • Vraag of iemand een gebedswandeling heeft gemaakt. Als dat het geval is, hoe heeft degene dat ervaren? Als niemand het nog uitgeprobeerd heeft, moedig dan de groep aan om het naar aanleiding van de Bijbelstudie van vandaag die helemaal over gebed gaat een keer te proberen. Lees, als daar behoefte aan is, het stukje over de gebedswandeling zoals dat in het werkboek bij ‘gebed’ aan het einde van Gesprek 4 staat nog een keer met elkaar door.

Gebed

Ga in gebed en vraag God om Zijn leiding. Dank en bid ook voor de reacties die naar voren kwamen bij het onderdeel ‘verhalen delen’.

Bijbelstudie

Gespreksvraag 1

Wanneer bid jij? Waarvoor bid je dan? Op welke manier beïnvloedt je gebed de manier waarop je naar je dagelijks leven kijkt?

Deze vraag is bedoeld als aftrap om na te gaan denken over gebed in ieders dagelijks leven. Voor de één schiet het gebed er vaak bij in, anderen bidden alleen in het gezin of op kring, en weer anderen hebben een dagelijkse routine aan het begin en/of het einde van de dag. Moedig de mensen aan om eerlijk te zijn over wanneer en waarvoor ze bidden. In deze Bijbelstudie gaat het vooral om waarvoor we bidden. Geef daar dus de meeste aandacht aan. Bijvoorbeeld door specifiek te vragen naar hoe concreet mensen bidden voor wat speelt of speelde op die dag. Stel vervolgens de vraag of ze merken dat het bidden en het gebed zelf al zorgt voor een verandering in de manier waarop ze vooruit- of terugkijken op de dag. Wat doet het gebed zelf met je?

Introductie

Kom kort terug op wat jullie vorige keren hebben gedaan: het eerste gesprek ging over de raakvlakken tussen jouw wereld en die van mensen om je heen die niet in Jezus geloven.  Daarna spraken we over situaties waarin het zwaar kan zijn om je geloof in de praktijk te brengen in een omgeving waar niet iedereen (of bijna niemand) christen is. Vervolgens stonden we stil bij de gemeente die haar leden mag toerusten, steunen en uitdagen om het verschil te maken in hun omgeving. Vorige keer dachten we na over hoe wij opmerkzaam kunnen worden voor Gods stem op de plaats waar wij dagelijks zijn.

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan, zodat voor iedereen duidelijk is dat we vandaag

het laatste gesprek van dit blok ‘Jezus in jouw wereld’  behandelen. We gaan we praten over manieren om te bidden voor onszelf en onze naaste. Daarvoor kijken we naar hoe en wat we bidden. Onze gebeden laten namelijk zien wat we het meest belangrijk vinden. In het Onze Vader laat Jezus ons zien wat Hij de prioriteiten vindt voor ons leven. We mogen de  beden uit het Onze Vader gebruiken als aanknopingspunten om na te denken over de concrete invulling van die prioriteiten in ons eigen leven.

Matteüs 6: 9-13

Laat iemand het gedeelte lezen. Vraag de anderen actief mee te lezen door alvast te bedenken uit welke beden is dit gebed opgebouwd.

Gespreksvraag 2*

 1. Uit welke beden is dit gebed opgebouwd?
 2. Hoe zou je deze onderverdelen?

Deze vraag is bedoeld om de structuur van het gebed helder te krijgen door dit zelf als groep uit te vinden. Sta niet te lang bij deze vraag stil, de vervolgtekst gaat hier namelijk uitgebreid en bede voor bede op in.

Lees daarna de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Behandel de volgende drie gespreksvragen kort en leg het zwaartepunt van deze bijeenkomst op de in beweging-oefening.

Gespreksvraag 3

 Heb je ook ontdekt dat het ‘Onze Vader’ begint èn eindigt met God, Zijn Naam, Zijn Koninkrijk en Zijn heerlijkheid? Wat betekent dat voor jouw manier van bidden?

Ons bidden is vaak gestempeld door wat we willen vragen aan God. We mogen alles vragen aan God, maar het Onze Vader leert ons dat we eerst Hem mogen prijzen. Door te beginnen met het lofprijzen van God, maken we onze eigen vragen ondergeschikt aan de wil van God. Hoe zouden de gebeden van de kringleden veranderen als ze dit meer zouden toepassen in hun leven?

Gespreksvraag 4*

Kijk terug naar het lijstje van gebedspunten waarvoor je gewoonlijk bidt uit vraag 1 en vergelijk dat met de gebedspunten die in het Onze Vader worden aangereikt. Wat leer je daaruit over je eigen prioriteiten? Op welke manier zou je gebeden willen aanpassen in het licht van het Onze Vader?

Met deze vraag leggen we onze eigen gebeden naast het model dat het Onze Vader ons aanreikt en vragen we ons:  wat zegt dit over ons, onze prioriteiten en op welke manier corrigeert het Onze Vader ons daarbij? Deze vraag dient ook als voorbereiding op de opdracht In beweging waarin we zullen proberen om gebeden uit het Onze Vader te concretiseren in specifieke beden voor ons eigen dagelijks leven.

Eventueel extra gespreksvraag

In dit gebed wordt steeds het woord ‘ons’ gebruikt. Wat zou  een reden kunnen zijn waarom Jezus het zo formuleert? Wat betekent dit voor jouw manier van bidden?

Deze vraag stelt het horizontale, gemeenschappelijke aspect van bidden aan de orde. Of je dat nu daadwerkelijk in een groep doet of alleen in je ‘binnenkamer’. Gebed is zelden alleen op jezelf of op het individu gericht. Als je dat bedenkt en er naar streeft om behalve meer op God om ook meer op de ander gericht te zijn , zou er dan iets moeten veranderen aan je gebed?

In beweging

Neem voldoende tijd voor deze opdracht. Lees met elkaar de ‘In beweging ‘ opdracht.

 1. Kies één bede uit die het meest relevant is voor jouw situatie op dit moment.
 2. Gebruik de vragen uit het overzicht om de bede concreet te maken voor je eigen situatie.
 3. Schrijf vervolgens die concrete invulling van de bede voor jezelf uit.
 4. Bid elke dag één keer het Onze Vader waarbij je de bede die je hebt gekozen, vervangt door je eigen uitgeschreven gebed.

Verhalen delen

Kijk het filmpje over mevrouw van den Bos. Je kunt het vinden op www.izb.nl/focus/downloads. Oefen van te voren of het lukt met beeld en geluid. Zorg voor een  download of een goede internetverbinding waar jullie als groep samenkomen.

Geef voor het kijken de groep de kijkvraag, dat helpt hen  kijken vanuit een juiste context: Hoe probeert mevrouw van den Bos, ondanks haar beperkingen, vanuit haar geloof iets voor haar naasten te doen? Op welke manier is mevrouw  van den Bos voor jou een inspiratie?

Evaluatie

Neem de tijd om het blok te evalueren. Probeer er ook achter te komen wat dit blok met mensen gedaan heeft. Dus kijk niet alleen naar wat ze ervan vinden, maar ook wat er bij hen is gebeurd. Eventuele opmerkingen of verhalen die je gehoord hebt, mogen ook gestuurd worden naar focus@izb.nl.

Gebed

Bid samen hardop de beden van het ‘Onze Vader’. Doe dit bede voor bede. Na elke bede neem je ongeveer 30 seconden stilte om elk individueel in die stilte te denken aan je eigen concretisering van die specifieke bede

Gespreksplanner

Je kan hier de gespreksplanner downloaden om uit te printen: Gespreksplanner Gesprek 5 (blok 3)

Doelstelling van de avond

Samen nadenken over het Onze Vader en hoe dit gebed alle aspecten uit ons dagelijks leven kan verbinden met God.

Weten: dat het Onze Vader je gegeven is om heel concreet te kunnen bidden voor de praktijk van jouw dagelijks leven.

Ervaren: dat als je het Onze Vader specifiek maakt voor jouw dagelijks leven, je eigen kijk op je eigen situatie verandert.

Gaan doen: met het concreet maken van een aantal beden uit het Onze Vader voor je eigen situatie en die gebeden ook daadwerkelijk bidden.

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Verhalen delen
  uur
 • Gebed
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • In beweging
  uur
 • Verhalen delen
  uur
 • Evaluatie
  uur
 • Gebed
  uur

Benodigdheden:Gebedspunten:Niet vergeten door te geven: