Doelstelling

De deelnemers inspireren om hun plek in ‘de wereld’ in te  nemen. Samen nadenken over hoe je omgaat met Gods  roeping als de omstandigheden zwaar zijn.

Weten: Het je ervan bewust zijn dat je je als christen kan onderscheiden in een christelijke levensstijl.

Ervaren: We ervaren dat er geen kloof is tussen het leven met God en het leven van elke dag. God heeft met elk terrein van het leven te maken.

Gaan doen: We verankeren dit nieuwe bewustzijn in ons leven. We maken dit ook concreet zonder wettisch te worden. Als christen leven is iets anders dan een lijstje bijhouden van do’s en don’ts.

Lied

Heet de groep welkom en zing het lied ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’ met elkaar (of een van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en of er eventueel begeleiding is.

Verhalen delen

‘In beweging komen’ is een heel belangrijk onderdeel in de Bijbelstudies binnen het Focus-programma. In dit onderdeel worden we aangemoedigd en toegerust om wat we hebben geleerd uit de Bijbel in praktijk te brengen. Elk gesprek eindigt met het formuleren van een concrete opdracht voor onszelf.

Vorige keer kreeg je de opdracht mee om te proberen je bewuster te worden van het raakvlak van jouw (geloofs-)leven en dat van de wereld van mensen die niet in God geloven.

 • Vraag aan de groep of iemand meer raakvlakken is gaan zien.
 • Vraag een paar mensen of ze voorbeelden kunnen geven.
 • Vraag ook of het lukt om daar elke dag specifiek voor te bidden.
 • Inventariseer daarna welk voorwerp mensen hebben  meegenomen dat hen aan dat raakvlak herinnert. Vraag iedereen die iets heeft om uit te leggen waarom ze dit voorwerp  gekozen hebben en hoe dat hen helpt.

Gebed

Ga voor in gebed en dank God dat Hij jullie hier bij elkaar gebracht heeft en noem een aantal concrete dank- en gebeds- punten. Neem in de dankzegging ook mee wat mensen leerden van de oefening. Bid ook voor Gods leiding op de momenten dat het spannend is wanneer jouw leven als christen de rest van de wereld raakt. Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en Zijn leiding in dit gesprek.

Bijbelstudie

Introductie

Kom kort terug op wat jullie vorige keer hebben gedaan: het vorige gesprek ging over de raakvlakken tussen jouw wereld en die van mensen om je heen die niet in Jezus geloven. Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de  intentie ervan, zodat voor iedereen duidelijk is dat het vandaag gaat over situaties waarin het zwaar kan zijn om je geloof in de praktijk te brengen in een omgeving waar niet iedereen (of bijna niemand) christen is. Dat is geen nieuwe situatie waar we alleen vandaag de dag in onze geseculariseerde westerse samenleving mee geconfronteerd worden. In het jaar 605 voor Christus komt koning Nebukadnesar naar Jeruzalem en belegert de stad. God geeft koning Jojakim in zijn macht. Hoe negatief de vooruitzichten ook lijken aan het begin van dit verhaal, duidelijk is wel dat God erop betrokken is en dat niets buiten Hem om gaat.

 Daniël 1:1-21

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen. Lees vervolgens de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 1:

Wat leer je op basis van de tekst van de achtergrond en het karakter van Daniël? Hoe zou je Daniël typeren?

Deze vraag is bedoeld om als lezer meer in het Bijbelgedeelte te komen en te ontdekken wat er staat. Laat de groep eerst voor zichzelf nog een keer het gedeelte in stilte lezen. Vraag aan een paar mensen (terug) hoe ze de achtergrond zouden benoemen. Vraag vervolgens naar karaktertrekken van Daniël die ze denken te kunnen identificeren. Vraag door waarom ze die indruk van Daniël hebben. Bij de achtergrond kan je verwijzen naar de joodse cultuur waaruit Daniel kwam. Bij het karakter kan genoemd worden dat Daniel, standvastig en vastberaden is, maar daarnaast ook zijn best doet in een moeilijke cultuur.

Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 2*

Daniël en zijn vrienden krijgen naast hun naam die verwijst naar God ook een naam die verwijst naar de goden van de wereld waar ze wonen, dat moet iets met hun identiteit gedaan hebben. Ze zijn burgers van twee werelden. Herken je iets van die dubbele identiteit in je eigen leven? Licht je antwoord toe.

Dit zou een heel nieuw concept voor sommige leden van de groep kunnen zijn. Je hebt op deze aarde een naam gekregen en hebt een identiteit. Die identiteit heeft te maken met waar je vandaan komt en wat je doet. Als iemand aan ons vraagt wie we zijn, dan gaan we vaak vertellen wat we in ons dagelijks leven doen. In dorpen wordt vaak gekeken naar wie je voorouders zijn (“oh, je bent er één van die en die”). Als christen heb je ook nog een andere identiteit. Je bent ook burger van het Koninkrijk van God. Paulus schrijft in Filippenzen 3:20: “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus  Christus,” En in openbaringen staat zelfs dat we als gelovigen een nieuwe naam krijgen.

Als we op aarde leven zijn we naast wereldburgers ook burgers van het Koninkrijk van God. Die twee werelden die botsen soms. Sommigen proberen zich daarom van de aardse wereld af te sluiten en de goddeloze wereld te vermijden. Dat is wat Daniel niet doet. Hij maakt volop deel uit van de cultuur waarin hij leeft. Maar wel als burger van het Koninkrijk van God. Als burger van dat Konikrijk kan hij bepaalde keuzes niet maken en moet hij opstaan om zijn identiteit te bewaken.

Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 3*

Kan je een voorbeeld noemen waarin je het idee had dat het erop aankwam, omdat jouw christelijke identiteit botst met wat je omgeving van je vraagt?

Het zou kunnen zijn dat niet iedereen meteen een voorbeeld weet te noemen. Leg dan uit dat ook wij leven in een cultuur en maatschappij die steeds meer onze identiteit dreigt aan te tasten. Je mag best geloven, maar het is een privézaak. Maak er geen maatschappelijk relevante zaak van, want dan krijg je problemen. Ook wij worden langzaamaan verdoofd door  oprukkend consumentisme en een cultuur waarin vooral genot belangrijk is. En vaak hebben we het niet door.

Geef de groep nog even tijd om hierover na te denken en vraag elk lid van de groep om een voorbeeld. Het kan niet anders dat iedereen hier wel eens tegenaan loopt, voor de bewustwording helpt het daarom dat elk lid van de groep probeert iets te delen uit zijn of haar eigen leven.

Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 4

Kan je voorbeelden noemen waarbij God je zegende toen je ruimte vroeg voor je identiteit als christen?

Je bent hier op zoek naar bemoedigende verhalen waarin God de eer krijgt en die de overige leden van de groep kunnen inspireren om hun eigen grenzen als christen in een niet-christelijke context aan te geven. Het kan ook dat een tegengesteld verhaal boven komt, geef daar ook ruimte voor. Wat heeft het degene toen gekost en was het dat, achteraf gezien, waard?

 

 

Verhalen delen

Bekijk de volgende video: Christen-migranten in Nederland

Zorg dat je het filmpje kunt laten zien. Oefen van te voren of het lukt met beeld en geluid. Zorg voor een download of een goede internetverbinding waar jullie als groep samenkomen. Geef voor het kijken de groep de kijkvraag, dat helpt hen kijken vanuit een juiste context.

Laat het filmpje zien en bespreek de kijkvraag. Het gaat hierbij om het besef dat deze christenen ook een ‘vreemde’ zijn (geweest) in een nieuw land. Hoe bewaren zij iets van hun (Christelijke) identiteit? Een gebeurt dat ook in je eigen omgeving? Hoe zouden zij tot zegen voor jullie zelf kunnen zijn?

Op je werk

Bespreek bij voldoende tijd de casus van Ronald. Houd er rekening mee dat misschien niet iedereen (betaald) werk doet. Ook kan het zijn dat het thema wel of geen bezoek aan het casino de kern van de discussie wordt. Probeer in dat geval het gesprek terug te buigen naar de vraag tot hoever je gaat bij druk van je leidinggevende/collegae. Waar mag je een grens trekken en hoe communiceer je dat vervolgens? Vraag of iemand een vergelijkbare ervaring heeft.

In beweging

Denk na over een concrete situatie vanuit je dagelijks leven, misschien van je werk, waarin je merkt dat je identiteit schuurt met de omstandigheden (zie gespreksvraag 3). Daniël toonde in zulke omstandigheden durf. Kan jij bedenken hoe je in de situatie die je zojuist noemde een moedige stap zou kunnen nemen? Welke stap zou dat kunnen zijn?

Het gaat er hierbij niet om mensen te dwingen tot verandering, maar om na te denken over alternatieven en concrete stapjes die je kunt zetten om je christelijke identiteit vast te houden en/of te markeren. Dit hoeft niet altijd een stap naar buiten of naar de ander te zijn, maar het kan ook aan om een klein momentje met God midden op de dag, om te beseffen voor wie je leeft en waarvoor je het allemaal doet.

Gebed

Lees, luister of zing als afsluitend gebed ‘Gebed voor de werkdag’ van Sela: Via www.sela.nl kan je meeluisteren of de video-instructie bekijken om het lied samen te zingen. Een andere mogelijkheid is om het lied via Spotify te luisteren.

Geef aan wanneer de volgende keer is en bedank de mensen voor hun bijdrage en aanwezigheid.

Gespreksplanner

Je kan hier de gespreksplanner downloaden om uit te printen: Gespreksplanner Gesprek 2 (blok 3)

Doelstelling van de avond

De deelnemers inspireren om hun plek in ‘de wereld’ in te  nemen. Samen nadenken over hoe je omgaat met Gods  roeping als de omstandigheden zwaar zijn.

Weten: Het je ervan bewust zijn dat je je als christen kan onderscheiden in een christelijke levensstijl.

Ervaren: We ervaren dat er geen kloof is tussen het leven met God en het leven van elke dag. God heeft met elk terrein van het leven te maken.

Gaan doen: We verankeren dit nieuwe bewustzijn in ons leven. We maken dit ook concreet zonder wettisch te worden. Als christen leven is iets anders dan een lijstje bijhouden van do’s en don’ts.

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Verhalen delen
  uur
 • Gebed
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • Verhalen delen
  uur
 • Op je werk
  uur
 • Gebed
  uur

Benodigdheden:Gebedspunten:Niet vergeten aan de groep door te geven:Datum volgende keer: