Doelstelling

De deelnemers ontdekken dat God hen roept op een plek in het gewone, dagelijkse leven.

Weten: Heel de wereld is Gods wereld. Onze dagelijkse bezigheden en ons gewone leven zijn belangrijk voor God. God wil jou gebruiken op de plek waar je dagelijks bent.

Ervaren: De deelnemers ervaren dat het om meer gaat dan ‘identity markers’ (bidden op je werk, iets zeggen van vloeken, etc.). Ze krijgen een besef van brede roeping en hoe dat in hun gewone bezigheden gestalte kan krijgen.

Gaan doen: In kaart brengen in welke situaties je bent en wat daar speelt. Bidden voor je netwerk en bedenken hoe je daar iets van de ‘vrede van God kan zoeken’

 

Lied

We beginnen dit blok met een psalm over het dienen van God in je leven. Zing het lied met elkaar (of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Verhalen delen

Zorg dat je het filmpje kunt laten zien. Kijk van te voren of het lukt met beeld en geluid. Zorg voor een download of een goede internetverbinding waar jullie als groep samenkomen. Je kunt deze video ook vinden via www.izb.nl/focus/downloads

Geef voordat jullie het filmpje kijken de introductie of kijkvraag mee. Dat helpt de groep kijken vanuit de juiste context.

Laat het filmpje zien waarin gewone christenen vertellen over hoe zij als christen leven op de plek waar ze zijn.

Kijkvraag: In wie herken je je het meeste? Waarom?

Kom terug op de kijkvraag en laat een paar mensen reageren.

Gespreksvraag 1

a. Vul het schema op de volgende bladzijde in. Beschrijf de mensen in jouw sociale netwerk, die dichterbij je staan en die wat verder af staan.

b. Probeer na te denken over wat het christelijk geloof voor deze mensen betekent.

Het zou kunnen zijn dat er mensen in de groep zijn die nog niet eerder bewust hebben nagedacht over de vraag of de mensen met wie ze contact hebben geloven. Spits de vraag dan toe door hen te vragen na te denken of ze weten of hun collega’s, buren, medestudenten, etc. in God geloven.  Benadruk dat je de God van de Bijbel bedoeld als iemand zegt dat mensen in hun netwerk wel gelovig zijn, maar bijvoorbeeld moslim zijn. Bewaar een gesprek over of je met deze mensen wel of niet meer gemeen hebt voor later.

In dit blok focussen we ons op de raakvlakken die we hebben met mensen die niet geloven en vandaag kijken we naar de plekken in ons leven waar we hen ontmoeten. Het is daarom van belang om de tijd te nemen voor deze vraag. Laat iedereen vertellen over zijn dagelijks leven. Dat kan het werk zijn, de studie, de buurt etc. Van belang is ook te benadrukken dat niet de ene plek in het leven beter is dan de andere. God heeft iedereen zijn of haar plek in het leven gegeven en daar mag je vrucht dragen

Dit is een oefening om in kaart te brengen waar al bestaande en dus natuurlijke contacten met mensen bestaan die geen christen zijn. Neem hier voldoende tijd voor. Doe een rondje zodat iedereen kan vertellen over zijn of haar eigen situatie. Verbind geen waardeoordeel aan veel of weinig namen in het schema. Veel namen betekent veel kansen, maar kan ook een eenzaam gevoel als christen betekenen.

Als iemand helemaal geen niet-gelovigen kan invullen, kan  het gesprek daar ook over gaan. Wil hij of zij alleen maar  contact houden met gelijkgezinden? Of is de uitkomst ook een aanleiding om daar over na te denken.

Soms vinden mensen het lastig deze oefening in te vullen omdat je kan denken dat je door iemand in te vullen een  oordeel velt over deze persoon (hij of zij is niet-christen).  Leg dan uit dat deze oefening dat niet beoogd. Het is geen oordeel, het is eerder een inventarisatie van de contacten  die je hebt.

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier bij elkaar gebracht heeft en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten. Bid ook voor Gods leiding op de momenten dat het spannend is wanneer jouw leven als christen de rest van je wereld raakt. Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en Zijn leiding in dit gesprek.

Bijbelstudie

Introductie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan, zodat voor iedereen duidelijk is dat het gaat om Gods roeping in ons eigen dagelijks leven. We bekijken welk nieuw perspectief we krijgen als we serieus gaan nemen dat Jezus Heer is van elk aspect van ons leven. Welke invloed heeft dat op onze houding en op wat we doen? Wij moeten daarom onderzoeken hoe God ons uitnodigt om in onze eigen omgeving en in ons eigen netwerk het verschil te maken voor zijn Koninkrijk. Daarvoor moeten we ontdekken hoe belangrijk en waardevol de plaats is waar God ons heeft neergezet.

 Jeremia 29:4-14

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 2 alvast te benoemen: Hoe helpt God in deze brief de ballingen met andere ogen naar hun eigen situatie kijken?

Gespreksvraag 2

In dit Bijbelgedeelte komen mensen die in God geloven in een extreme situatie terecht. Hoe helpt God in deze brief de ballingen met andere ogen naar hun eigen situatie kijken?

Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten.

Lees daarna de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting. Misschien goed om hier met elkaar over door te spreken: ervaren jullie dat ook zo? Is men het hier met elkaar eens, dat je inderdaad je plek mag innemen in deze seculiere maatschappij?

Gespreksvraag 3*

Wat betekent de oproep aan Israëlieten om zich in te zetten voor de vrede? Hoe zouden wij (heel concreet) vrede kunnen zoeken in onze eigen omgeving? Bekijk hiervoor het door jou ingevulde schema bij vraag 1 nog eens.

Je kunt eventueel ook beginnen om een stapje terug te doen en te vragen: Wat bedoelde God met ‘de vrede zoeken’? Heeft het ook iets met eigenbelang te maken: Hier zal je je leven door moeten brengen?

Hoe kijken de deelnemers naar hun eigen plek in het leven in het licht van dit Bijbelgedeelte? Is het ook de plek waar zij geroepen zijn en waarvoor ze de vrede zoeken? Sommige mensen hebben het gevoel dat ze op de verkeerde plek zitten in het leven, en verlangen naar een andere plek, misschien wel een plek waar ze meer voor God kunnen doen. Maar kan het zo zijn dat God hen, net als de Israëlieten, juist op die ‘verkeerde plek’ wil hebben?

Probeer de deelnemers concrete stappen te laten bedenken. Wat zijn één of twee (kleine) stappen die zij zelf kunnen  zetten de komende weken?

Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Doordeweeks

Dit is een nieuw onderdeel van Focus die aandacht vraagt voor het integreren van geloof en je dagelijks leven. Deze keer in de vorm van het bespreken van stellingen. Bedenk zelf vooraf welke van de stellingen het best past bij jullie groep of laat de groep kiezen. Natuurlijk kan je ook allemaal bespreken, maar dat kost wel veel tijd. Lees de gekozen stelling (nogmaals) langzaam en duidelijk voor en vraag om reactie. Als niemand reageert, vraag dan: ‘Wie is het met deze stelling eens?’ Vraag vervolgens aan degene die reageert: ‘Waarom?’ of ‘Waarom ben je het er niet mee eens?’ Probeer voor- en tegenstanders van de stelling aan het woord te laten. Benadruk dat er geen juiste reactie op deze kwestie is, maar dat de Bijbelstudie  van vandaag en de komende gesprekken ons hopelijk verder kunnen brengen in het nadenken over geloof en dagelijks leven.

Verhalen delen

Kijk naar het filmpje van Michel. Je kunt het vinden op www.izb.nl/focus/downloads. Bespreek de kijkvraag met elkaar. Hoe geeft Michel vorm aan zijn christen zijn op zijn werk? Wat inspireert je, en wat zou je zelf kunnen doen?

In beweging

Lees de opdracht voor en vraag of het duidelijk is.

De term ‘frontlinie’ die in deze context in Angelsaksische landen heel gebruikelijk is, kan twee heel verschillende reacties oproepen: mensen voor wie geestelijke strijd een realiteit is stemmen wellicht in, mensen die niet een grote kloof tussen christenen en niet-christenen ervaren herkennen het beeld misschien helemaal niet. Leg uit dat de term ‘frontlinie’ hier genoemd wordt om te prikkelen om eens vanuit dat perspectief naar jouw raakvlak met de wereld die Christus niet erkent te kijken.

Peil de reactie op de opdracht, zoek samen een oplossing voor mensen die het moeilijk lijkt. Je kunt de vragen die gesteld worden eventueel eerst in tweetallen bespreken.  Terugkoppeling daarna is wenselijk, dat kan eyeopeners voor iedereen opleveren.

Gebed

Vraag vooraf of iemand specifieke dank-of gebedspunten heeft.

Dank God voor de mensen die Hij je in je netwerk geeft.

Spreek de genoemde dankpunten en voorbeden uit en sluit het gebed af met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’.

Bedank de groep voor de inbreng en aanwezigheid en wens hen succes met de oefening.

Geef even aan wanneer jullie volgende keer bij elkaar komen. Het is handig als ze zelf in de tussenliggende tijd het Bijbel- gedeelte voor de volgende keer doorlezen.

Gespreksplanner

Je kan hier de gespreksplanner voor de avond downloaden:Gespreksplanner Gesprek 1 (blok 3)

Doelstelling van de avond

De deelnemers ontdekken dat God hen roept op een plek in het gewone, dagelijkse leven.

Weten: Heel de wereld is Gods wereld. Onze dagelijks bezigheden en ons gewone leven zijn belangrijk voor God. God wil
jou gebruiken op de plek waar je dagelijks bent.
Ervaren: De deelnemers ervaren dat het om meer gaat dan ‘identity markers’ (bidden op je werk, iets zeggen van vloeken,
etc.). Ze krijgen een besef van brede roeping en hoe dat in hun gewone bezigheden gestalte kan krijgen.
Gaan doen: In kaart brengen in welke situaties je bent en wat daar speelt. Bidden voor je netwerk en bedenken hoe je daar
iets van de ‘vrede van God kan zoeken’.

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Verhalen delen
  uur
 • Gebed
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • Verhalen delen
  uur
 • Op je werk
  uur
 • In beweging
  uur
 • Gebed
  uur

Benodigdheden:Niet vergeten aan de groep door te geven:GebedspuntenDatum volgende keer: