Tijdpad

Als je dit programma gebruikt op de kindernevendienst, zal je een keuze moeten maken uit de verschillende programmaonderdelen. Maak voor jezelf van tevoren een tijdpad. Kies voor jonge kinderen voor de Introductievorm en de Vertelling.

Kies voor de oudere kinderen voor het onderdeel Bijbel en In beweging.

Beginsituatie

De meeste kinderen zullen het gebed ‘Onze Vader’ wel herkennen. Ze horen het in de kerkdienst, bidden het thuis (of bij opa en oma) aan tafel en zingen het op school. De meeste kinderen zullen het gebed dus (een heel eind) kunnen opzeggen. De vraag is in hoeverre de kinderen ook begrijpen waar het gebed over gaat. Er gaat immers een hele ‘wereld’ schuil achter elke bede. De kans is groot dat het voor veel kinderen zoiets is als ‘een versje opzeggen’. De meeste kinderen zullen weten dat dit gebed in de Bijbel staat en dat Jezus ons dit gebed gegeven heeft.

Persoonlijke voorbereiding

Mattheüs 6: 9-13

  • Lees het Bijbelgedeelte door.
  • Gebruik onderstaande punten voor je eigen voorbereiding. Om het gebed concreet te maken voor het dagelijks leven, is het belangrijk dat je de inhoud van elke bede begrijpt. Dit helpt je om straks met de kinderen in gesprek te gaan.

God de eer

Jezus geeft ons de opdracht (vers 9a: Bidt u dan zo…) om te bidden. Hij leert ons Zelf wat we bidden mogen. Hij geeft ons een gebed dat volmaakt is. Een gebed met daarin: aanbidding, schuldbelijdenis en lofprijzing. Als wij bidden, werken we aan de relatie met God. Het gebed heeft te maken met de verwachting, het beeld dat we van God hebben. We leren door het gebed God kennen en we leren om te vertrouwen op Hem. Mooi om te ontdekken dat dit gebed begint en eindigt bij God, bij Zijn eer! Ook in de inhoud zien we dit terug. De eerste drie beden gaan over God en zijn eer, de laatste drie over ons.

Aandachtspunten bij het gebed

Onze Vader – God is onze Schepper. Wij mogen Hem Vader noemen door het off er van Jezus. Zó dichtbij wil Hij komen, dat wij Zijn kinderen mogen zijn. In het woord ‘onze’ zit ook de gezamenlijkheid. We mogen ons verbonden weten met christenen van alle tijden en plaatsen.

Uw naam worde geheiligd – God is heilig. Aan Hem komt toe alle eer. Als we de verzen voorafgaand aan dit gebed lezen in de Bijbel, zien we dat de Farizeeërs en heidenen vooral voor hun eigen eer gingen (vers 2 en 5). In deze bede klinkt tegelijk de wens dat iedereen God de eer zal (gaan) geven die Hem toekomt.

Uw Koninkrijk kome – Deze bede was niet ongebruikelijk voor de joden van die tijd, alleen klonk in hun gebed het verlangen van de komst van de Messias door. Jezus’ volgelingen bidden dat het Evangelie van Jezus Christus overal bekend mag worden. Dat Zijn Koninkrijk in volle glorie en volheid zal aanbreken. Zodat iedereen de macht van Jezus, de Verlosser, zal erkennen.

Uw wil geschiedde – Als Gods Koninkrijk aanbreekt, zal Zijn wil geschiedden. Gods wil is goed en volmaakt. In Zijn Woord maakt Hij ons Zijn wil bekend. We mogen het verlangen hebben om onze wil in lijn te brengen met Gods weg. Stel je vertrouwen op Hem en laat Hem de leiding nemen! Vanuit dit vertrouwen, mag je ook vragen wat je nodig hebt. Daar gaan de volgende drie gebeden over.

Geef ons heden ons dagelijks brood – Allereerst bidden wij om ons dagelijks brood. Dat is alles wat wij dagelijks voor ons levensonderhoud nodig hebben. Het vraagt

van ons vertrouwen en afhankelijkheid om te leven uit Gods hand. Elke dag opnieuw. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven – Schulden zijn onze zonden, de momenten waarop we voor onszelf kozen en niet Gods weg volgden. Elke dag opnieuw hebben wij vergeving van onze schuld nodig. Deze vergeving van God is onvoorwaardelijk. Het is dus niet zo dat als ik een ander niet vergeeft, God mij niet vergeeft. Het is wel zo dat als je beseft dat God jou vergeeft, je bereid moet zijn om anderen te vergeven.

Leid ons niet in verzoeking – Deze woorden hebben alles te maken met de wereld waarin we leven. Waar we steeds opnieuw de strijd ervaren om Jezus te volgen en steeds opnieuw in verleiding gebracht zullen worden. Daarom is dit gebed, om kracht in deze strijd, elke keer opnieuw nodig. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid – Net zoals het gebed begon, eindigt het met de lofprijzing van God. Hij heeft gezag over alles. Aan Hem komt toe alle eer!

Doelstelling

Weten: Kinderen leren dat Jezus ons de opdracht geeft om te bidden en dat Hij met het Onze Vader ons een voorbeeld geeft van een volmaakt gebed. Dat bestaat uit: het aanbidden en prijzen van God, het belijden van schuld en het vragen om Zijn zegen over ons dagelijks leven.

Ervaren: Kinderen ontdekken dat de woorden van het Onze Vader ook voor hen in het dagelijks leven actueel zijn en dat dit gebed een voorbeeld mag zijn voor je eigen gebeden.

Doen: Kinderen worden gemotiveerd en gestimuleerd om te (blijven) bidden.

Lied

Begin samen met het zingen van het lied Onze Vader (OTH 542).

Gebed

Vertel de kinderen dat we door het zingen van dit lied eigenlijk al begonnen zijn met gebed. Welk gebed hebben we hier gezongen? Zijn er ook kinderen die dit gebed helemaal uit hun hoofd kunnen opzeggen? Zullen we dat ook samen doen?

(Vertel erbij dat het niet erg is als kinderen dit (nog) niet kunnen, maar dat het goed is om te oefenen. Misschien kun je wel al een paar woorden meebidden…)