Beginsituatie

 • We (jongeren én ouderen) leven in een cultuur die gaat voor het realiseren van ambitieuze doelen. We moeten het lot in eigen handen nemen en zorgen dat we er wat van maken… (de maakbaarheidsgedachte). Daartegenover staat de houding van de christen die in afhankelijkheid bidt voor het realiseren van Gods doelen – en zich dáárvoor laat inschakelen.
 • Als jongeren door de voorgaande sessies zijn aangesproken, kan hen dat onrustig maken. Wat moet ik doen en hoe moet ik dat doen? Nadenken over het Onze Vader kan dan een soort heilige spanning en ontspanning geven. Het is een gebed om de komst van Gods Koninkrijk. Dat geeft enerzijds focus: dáár gaat het dus om! Het geeft anderzijds een besef van afhankelijkheid: we bidden of God het wil doen en maken onze wil ondergeschikt aan die van Hem.
 • Voor andere jongeren kan nadenken over het Onze Vader een herhaald appèl zijn: God heeft een doel met deze wereld en Hij wil dat we onze doelen daaraan verbinden.

Kern

Door met elkaar de tekst van het Onze Vader te lezen en te bestuderen, ontvangen we onderwijs over Gods Koninkrijk en worden we aangemoedigd om te bidden om de komst ervan. Verder wordt hopelijk duidelijk dat we niet vrijblijvend kunnen bidden. Voor de verhoring van onze gebeden, worden we zelf ook ingeschakeld.

Doelstelling

 • Jongeren worden gestimuleerd en gemotiveerd om werk te maken van het gebed om Gods Koninkrijk.
 • Ze ontdekken dat hun leven aan de frontlinie staat in het grotere kader van de komst van Gods Koninkrijk. • Ze denken erover na wat kenmerken zijn van Gods Koninkrijk.

Lied

Zing met elkaar ‘Laat uw glorie zien’ (OTH 384) of één van de andere liederen uit de categorie ‘Getuigen en verkondigen’ uit de bundel Op Toonhoogte (377-389).

Gebed

Verwoord in het gebed dat we om ons heen zoveel dingen zien die God niet bedoeld heeft. Leg het verlangen aan God voor dat Hij deze dingen wil veranderen. Bid om de komst van Zijn Koninkrijk.

Verhalen delen

Kom allereerst nog even terug op de opdracht van het vorige programma: Heb je voor iemand een naaste kunnen zijn? Op welke manier?

Maak de overstap naar het thema van dit programma, het gebed om het Koninkrijk van God naar aanleiding van het Onze Vader. Begin daar eerst mee: Waar denken de tieners/ jongeren aan als ze aan het Onze Vader denken? Vertel dat je een aantal zinnen opleest en dat je een snelle reactie van verwacht. Benadruk dat er geen goed of fout is, maar dat het gaat om hier gaat om jouw mening en gedachten hierbij. Na elke zin, vraag je aan tieners/jongeren te gaan staan als ze het met de uitspraak eens zijn. Ze blijven zitten als de uitspraak niet voor hen geldt. Op deze manier delen ze iets over hun eerste gedachten bij het Onze Vader. Haak hier op in, door ze vooral te prikkelen dat dit gebed meer is dan een standaard formuliergebed. Zodat ze nieuwsgierig worden naar de inhoud en het grotere geheel van het Onze Vader.

De uitspraken zijn:

 • Het Onze Vader is het belangrijkste gebed dat in de Bijbel staat. – Het Onze Vader is een standaardgebed dat je vooral in de kerk en voor de maaltijd kunt gebruiken.
 • Het Onze Vader is het meest bekende gebed over heel de wereld. (Een argument voor kan zijn dat dit gebed in meer dan 70 talen vertaald is)
 • Het Onze Vader is niet meer van deze tijd. Veel woorden zijn ouderwets.
 • Ik bid het Onze Vader wel mee, maar ik weet niet precies waar het over gaat…
 • Door het Onze Vader te bidden, ontdek je wat echt belangrijk is in het leven
 • Als je zelf niet weet wat je moet bidden: bid het Onze Vader

Sluit deze werkvorm af door te zeggen dat we gaan nadenken over het Onze Vader, en speciaal over die ene zin: uw Koninkrijk kome. Als je dat bidt, waar bid je dan eigenlijk voor? En hoe bepaalt dat gebed ook de rest van je leven, je idealen, je dromen, je toekomstvisie?

 

Introductievorm: Visie op de toekomst

Jongeren ontdekken hoe verschillend de toekomstvisies van maatschappelijke organisaties kunnen zijn en hoe verschillend daar ook mee omgegaan wordt.

Mensen die invloed willen hebben op een volk of een samenleving moeten visie op de toekomst hebben. ‘Waar willen we naar toe? En hoe gaan we dat bereiken?’ Ga met elkaar in de schoenen staan van:

 1. lijsttrekker GroenLinks
 2. de president van de VS
 3. lijsttrekker PVV
 4. koning Willem Alexander

 

Maak met elkaar (in groepjes) voor elk van deze partijen of personen een korte inspirerende speech (van twee of drie minuten). De volgende elementen moeten erin zitten:

– ‘Hier gaan we voor’

– ‘Want…’

– ‘Om onze doelstellingen te realiseren, komen we deze obstakels tegen…’

– ‘Maar die gaan we overwinnen doordat / door / omdat…’

Benodigdheden

 • Pennen en papier.

Werkwijze

 • Maak groepjes van 3 of 4 personen en verdeel de genoemde rollen over deze groepjes. Dus één groepje ‘doet’ GroenLinks, één groepje de president van de VS, enz. Zijn er veel deelnemers kun je natuurlijk meerdere groepjes dezelfde rol geven.
 • De groepjes denken na over de speech van hun rol: hoe gaan ze de gevraagde elementen erin verwerken?
 • Elk groepje wijst één persoon aan die de speech namens hen gaat houden.
 • Eventueel kun je er nog een verkiezing aan verbinden van de beste ‘visionair’.
 • Concludeer dat mensen op allerlei manieren een betere wereld proberen te realiseren. Het besef dat het belangrijk is om over de toekomst na te denken, is bij veel partijen/ personen groot. Het is ook goed om hiervoor te ‘strijden’. Maar of hun plannen dan ook slagen, is nog maar de vraag… Soms blijken de plannen te hoog gegrepen of lukt het niet om de visie helder te verwoorden zodat ze de bevolking hierin meekrijgen. Er kunnen obstakels zijn die niet te overwinnen zijn…

Bijbelstudie: Mattheüs 6:9-13

Gods Koninkrijk

De toekomstvisie van de Bijbel en van Jezus is: Gods Koninkrijk. Gods Koninkrijk is overal waar Jezus het voor het zeggen heeft. Soms zie je daar nu al iets van in. Maar het blijft nog beperkt. Straks, als Jezus terugkomt, zal het overal volledig zijn. Om deze toekomstvisie gaat het in het Onze Vader, het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, als voorbeeld voor onze eigen gebeden. Lees Mattheüs 6:9-13.

 1. Wat leer je in dit gebed over God?
 2. Wat leer je in dit gebed over ons, mensen?
 3. Wat leer je in dit gebed over (de komst van) Gods Koninkrijk?
 4. Wat leer je in dit gebed over obstakels die de komst van

Gods Koninkrijk in de weg staan?

Benodigdheden

 • Voor elke deelnemer een werkboek.

Werkwijze

 • Bespreek de opdracht in groepjes.
 • Laat elke deelnemer bij elke vraag eerst één ding bedenken dat hem of haar het meest opvalt. Inventariseer dan en kijk of jullie samen nog méér dingen kunnen bedenken.
 • Focus in het gesprek op de obstakels én op de vraag hoe die overwonnen worden. Hoe kun je God de eer geven die Hem toekomt in je leven? Hoe kun je anderen vergeven? Hoe kun je je wapenen tegen verzoekingen (zonden)? Wat wil je dat er echt verandert? Belangrijk(ste) deel van het antwoord moet zijn dat God ervoor garant staat. Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Probeer de focus te leggen op de komst van Koninkrijk: dáár gaat het dus om! God heeft een doel met deze wereld, en Hij wil dat we onze doelen daaraan verbinden. Dit gebed bidden geeft ook een besef van afhankelijkheid: we bidden of God het wil doen en maken onze wil ondergeschikt aan die van Hem.

In beweging: Samen bidden

Tieners/jongeren oefenen in het gebed om de komst van Gods Koninkrijk. Natuurlijk mag en moet je bidden voor jezelf. Maar God wil betrokken worden bij alles wat er in deze wereld gebeurt. Moet je dan ook voor álles bidden? Nee, maar je kunt er wel voor kiezen om elke dag speciaal te bidden voor iets dat te maken heeft met deze onderwerpen. Bijvoorbeeld:

zondag – voor de kerk

maandag – voor je school(werk)

dinsdag – voor iets uit het Nederlandse nieuws

woensdag – voor familieleden

donderdag – voor iets uit het wereldnieuws

vrijdag – voor een zendingsproject

zaterdag – voor vrienden

 1. Als je kijkt naar deze onderwerpen, zijn er dan concrete punten waarvoor je graag wilt (laten) bidden?
 2. Zet elk punt op een briefje en zet erboven in welke categorie het hoort.
 3. Bid met elkaar voor deze onderwerpen. Je kunt het zelf doen, of anders vragen of de groepsleider/catecheet het doet. Probeer iedere keer vanuit de bede Uw Koninkrijk kome, ook na te denken over de vraag: wat wil je dat er concreet verandert, hoe kun je het doel van God met deze wereld ook doorvertalen naar je eigen gebed en betekenis voor bijvoorbeeld de kerk, de school het

nieuws, je familie et cetera.

Benodigdheden

 • Voldoende post-its en pennen

Werkwijze

 • Maak groepjes van ca. 5 personen.
 • Laat alle deelnemers onderwerpen voor voorbede opschrijven op de post-its en verzamel de post-its op een centrale plaats. Orden deze post-its (gebeden) vervolgens op aandachtsveld (kerk, school, nieuws, enz.) • Neem ruimte voor het gezamenlijke gebed. Dat kan op verschillende manieren:
  • Vraag één of twee jongeren om één aandachtsveld voor hun rekening te nemen. Ze hoeven niet per se alle onderwerpen te benoemen, ze mogen ook samenvatten. – Laat de jongeren eerst kijken naar de onderwerpen die bij de verschillende aandachtsvelden zijn genoemd. Zeg dan dat we één voor één de aandachtsvelden langslopen. Introduceer dat steeds zelf door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Here, we willen nu bidden voor de kerk’. Vervolgens kunnen jongeren die dat willen, bidden voor een aantal onderwerpen.
  • Als jongeren niet de vrijmoedigheid hebben om zelf te bidden, of als je denkt dat het te lang duurt, kun je als leiding ook – woordelijk of symbolisch – de genoemde onderwerpen bij God brengen, bijvoorbeeld met deze woorden: ‘Al deze dingen willen we bij U brengen. U weet wat we allemaal opgeschreven hebben. Wilt u onze gebeden horen en verhoren.’ Stimuleer de jongeren om hier ook thuis mee aan de slag te gaan. Probeer elke dag van de week specifiek voor één onderwerp te bidden.