Doelstellingen

We bespreken hoe je omgaat met negatieve reacties van mensen. Kleuren we mee met de samenleving?

Weten: We realiseren ons dat christenen in Nederland inmiddels een minderheid zijn. Leven met Christus is een zichtbaar leven met alle gevolgen van dien.

Ervaren: Als je als christen zichtbaar wordt, geeft dat reactie. Je zult je meer vreemdeling voelen.

Doen: Durf je te onderscheiden, het verschil te maken. Draag de naam christen als eretitel en treed als minderheid op in vrijmoedigheid.

Lied

Zing Psalm 42:6 en 7 (NB) met elkaar.

Verhalen delen

In het vorige gesprek dachten jullie naar aanleiding van de 7G’s na over nieuwe kansen om (nog meer) vrucht te dragen. Is het je gelukt om een stap te zetten? Heeft iemand in je omgeving gereageerd? Maak een rondje en laat iedereen kort de reacties delen. Beperk je als groep nu nog tot het delen van de ervaringen ga er nog niet inhoudelijk op in, maar laat iedereen eerst kort zijn reactie geven. Praat er daarna over door: Hoe vond je dit om te doen? Wat vind je van de reacties? Je kan eventueel doorvragen: Wat vinden de deelnemers verrassend? Als weinig mensen deze opdracht hebben gedaan, praat er dan over door hoe het komt dat ze geen stap gezet hebben. Wat vinden ze moeilijk?

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier bij elkaar gebracht heeft als deel van de gemeente en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten (wellicht naar aanleiding van ‘verhalen delen’ hiervoor). Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Bijbelstudie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan, zodat voor iedereen duidelijk is dat het gaat om negatieve reacties die jouw keuzes vanuit geloof oproepen. Hoe gaan we daarmee om?

1 Petrus 4:12-16

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen:

Gespreksvraag 1*

Lees het Bijbelgedeelte nog een keer goed door en noem de woorden die met lijden te maken hebben. Wat vind jij het heftigste woord? Welk woord van bemoediging uit de tekst kan je daar tegenover zetten?

Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten. Het is niet nodig om nu alle vragen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte te beantwoorden of dingen uit te leggen. De meeste zaken komen waarschijnlijk later in dit gesprek nog een keer boven. ‘Parkeer’ vragen daarom even.

Lees de toelichtende tekst over ‘Verbijstering en beproeving’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 2

Welke voorbeelden ken je in je eigen leven of in dat van mensen in je omgeving waarbij er negatief gereageerd werd op keuzes gemaakt uit geloof?

Geef iedereen 2 minuten tijd om na te denken over voorbeelden uit hun eigen leven. Deel deze vervolgens in de groep. Hoe voelde deze negatieve reactie? Wat hebben ze daarna met deze reactie gedaan? Zouden ze het nu anders aanpakken? Laat mensen ook op elkaar reageren. Als de conclusie is dat iemand nooit een negatieve reactie heeft gekregen, probeer er dan samen achter te komen hoe dat kan.

Lees de toelichtende tekst over ‘De juiste reactie: blijdschap’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 3*

  1. Waarom kunnen we volgens Petrus in het lijden toch blijdschap ervaren?
  2. Hoe helpt dat jou?

Probeer bij het a.-gedeelte heel dicht bij het Bijbelgedeelte te blijven. Het antwoord staat in vers 14. Vraag de groep wat het betekent als ‘de Geest van de heerlijkheid en van God op je rusten’. Kunnen jullie dat in andere woorden omschrijven? Heeft iemand dat wel eens ervaren? Als jullie een beeld hebben van wat dat betekent, ga dan naar het b.-gedeelte. Dit is een persoonlijk vraag, peil of iemand hier iets over wil zeggen. Vraag door als mensen zeggen dat dit hen niet helpt. Waarom niet? Kijk of je bemoediging kan putten uit verhalen van mensen die wel ervaring hebben met blijdschap in het lijden.

Lees de toelichtende tekst over ‘Smaad en heerlijkheid’ en ‘In Christus naam’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 4*

Zou het kunnen dat we als christen ons teveel camoufleren en meekleuren met de wereld (en misschien daarom ook niet veel smaad of lijden ondergaan)? ‘Verstop’ jij je wel eens?

Met deze vraag willen we er over nadenken waarom we soms maar weinig lijden ervaren. Kan dat ook niet komen doordat we als christen te weinig opvallen en teveel meedoen met de samenleving? Probeer hier in alle openheid met elkaar over te praten. Het is belangrijk om hier niet veroordelend naar elkaar toe te zijn, maar in alle openheid met elkaar te spreken over het spanningsveld tussen aan de ene kant volop in de wereld staan en tegelijkertijd niet mee te doen met de wereld om ons heen. Benadruk ook dat het juist goed is om wel volop in contact te zijn met de wereld om ons heen. Wanneer laten de deelnemers te weinig zien dat ze christen zijn? Hoe gaan ze daar mee om? Wat kan helpen om dat in de toekomst beter te doen?

Verhalen delen

Leidt het artikel waarin twee theologiestudenten met Yasir, een asielzoeker die Christus heeft gevonden door de introductie te lezen. Geef voordat jullie het artikel lezen de gespreksvraag mee. Dat helpt de groep lezen vanuit de juiste context. Vraag iemand het artikel hardop te lezen en bespreek daarna met elkaar de gespreksvraag:

Gespreksvraag 5

Op welke manier verdiept het verhaal van Yasir jouw beeld van wat het betekent om als christen te lijden?

In beweging

Lees de opdracht voor en vraag of het duidelijk is. Peil de reactie op de opdracht, verhelder de opdracht voor leden van de groep die het misschien nog wat vaag vinden. Misschien brengen de genoemde voorbeelden je op ideeën. Vraag in welke situatie de leden van de groep druk ervaren om met de stroom mee te gaan? Welke stap kunnen ze zetten om kleur te bekennen? Als de groep groot is, ga dan 10 minuten als tweetallen uit elkaar. Daarna kan je nog even tijd nemen om een of twee leden van de groep kort hun situatie en voornemen toe te laten lichten.

Gebed

Vraag vooraf of iemand specifieke dank-of gebedspunten heeft. Spreek de genoemde dankpunten en voorbeden uit vraag God of Hij jullie met zijn Geest wil helpen om herkenbaar te zijn als volgers van Jezus. Bid voor de bij ‘in beweging’ genoemde situaties waarbij jullie jullie het lastig vinden om tegen de stroom in te gaan. Spreek de genoemde dankpunten en voorbeden uit en sluit het gebed af met het gebed van Franciscus van Assisi uit de 12e eeuw zoals dat in het werkboek staat.