Tijdpad

Als je dit programma gebruikt op de kindernevendienst, zul je een keuze moeten maken uit de verschillende programmaonderdelen. Maak voor jezelf van tevoren een tijdpad. Kies voor jonge kinderen voor de Introductievorm en de Vertelling. Kies voor de oudere kinderen voor het onderdeel Bijbel en In beweging.

Beginsituatie

De meeste kinderen zullen weten wat er op Goede Vrijdag en Pasen wordt gevierd. We denken dan aan de kruisiging van Jezus en aan Zijn opstanding. Toch ligt de nadruk eerder op Pasen, dan op Goede Vrijdag en dat is ook te begrijpen. Het is veel fijner om blij te zijn en feest te vieren, dan om verdrietig te zijn en te treuren. Dat Jezus is gestorven zullen de kinderen weten. Of ze echt begrijpen dat Hij dit ook voor hen persoonlijk heeft gedaan en wat dit Hem heeft gekost, is de vraag. Maar, dit geldt misschien wel voor ieder mens: in hoeverre kunnen we met ons verstand hierbij? Laten we er voor waken om het ‘gewoon’ te gaan vinden en ons vooral blijven verwonderen om Gods grote liefde voor ons.

* Als je dit gesprek niet in de lijdenstijd of stille week bespreekt, zullen de kinderen het misschien een vreemd Bijbelgedeelte vinden om over na te denken. Houd hier rekening mee, benoem dit van tevoren.

Persoonlijke voorbereiding

Lucas 23:33-43

– Lees het Bijbelgedeelte door.

– Gebruik onderstaande punten voor je eigen voorbereiding.

– Lees in de voorbereiding ook Jesaja 53:1-5.

Golgotha

Dit Bijbelgedeelte brengt ons op de plek waar we Jezus ten diepste leren kennen: bij het kruis waaraan hij zijn leven gaf voor ons. De stoet met criminelen, soldaten en toeschouwers komt aan bij de plaats die Schedel genoemd werd (vers 33) ook wel Golgotha genoemd. Alle vier de evangeliën benadrukken dat Jezus niet alleen werd gekruisigd, maar dat Hij tussen twee misdadigers in aan het kruis werd gehangen. In Jesaja 53:12 wordt gezegd dat de lijdende Knecht bij de overtreders wordt gerekend. Het wordt slechts in een paar woorden verteld ‘ze kruisigden Hem’ (vers 33), maar het dragen van de enorme pijn en publiekelijke schande maakt de kruisdood tot een van de verschrikkelijkste straffen die je in die tijd kon krijgen.

 

Bespot

Van alle kanten wordt Jezus bespot. Welke koning, welke verlosser zou dit laten gebeuren? Zelfs één van de misdadigers neemt spottende woorden in de mond: ‘Als U de Christus ben, verlos dan Uzelf en ons’ (vers 39). De gedachte van alle spot is dat  het kruis een afschuwelijke nederlaag is, een veroordeling van alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan en van wie Hij heeft gezegd te zijn. Nu wordt Hij ontmaskerd. Einde verhaal. Reden om hem uit te lachen en te bespotten. Haaks op de spot, blijft de liefde van Jezus staan. Hij bidt zelfs voor de soldaten: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (vers 34). Misschien bidt Hij wel voor alle zondaars die niet beseffen dat Hij hun redder is.

 

Met andere ogen

De tweede misdadiger kijkt met andere ogen naar Jezus. Hij begrijpt waarschijnlijk niet dat dit kruis ten diepste verzoening brengt, maar hij ziet wel dat Jezus anders is. Dat Hij onschuldig is, dat Hij een koning is. Hij komt voor Jezus op. Hij kijkt ook met andere ogen naar zichzelf: hij ziet zichzelf niet als slachtoffer, maar als schuldige (vers 41). Misschien is dat wel nodig om echt te begrijpen wie Jezus is. Hij zegt: ‘Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent’(vers 42). Alleen wie eerlijk naar zichzelf durft te kijken en zijn eigen zonden ziet, ziet wie Jezus werkelijk is, en waarom geen mens zonder Hem kan. Wie Jezus wil  ontmoeten, kan niet om het kruis heen. Daar zien we ten diepste wie Hij is en hoe Hij ons redt. Hoe dichterbij het kruis, hoe groter de verwondering over zijn liefde en genade. Hoopvol en genadig zijn de woorden van Jezus tot deze misdadiger: ‘Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn’(vers 43).

Doelstelling

Weten: Kinderen staan (opnieuw) stil bij wat Jezus voor hen heeft gedaan aan het kruis.

Ervaren: Kinderen verwonderen zich over hoe groot Jezus’ liefde is voor mensen.

Doen: Kinderen worden aangemoedigd om Jezus te bedanken voor Zijn lijden en sterven.

Lied

Heet de kinderen welkom en zing het lied ‘Alzo lief had God de wereld’ (OTH 426). Vraag na het zingen: hoe kun jij merken/zien dat God de wereld zo lief heeft? Dat is door het kruis, maar misschien komen kinderen ook wel met andere verrassende en mooie antwoorden.

Andere liederen:

Psalm 22

Als ik m’n ogen sluit (425)

Waarom bleef U zo stil (435)

Gebed

Vraag of God jullie wil helpen om na te denken over het lijden en sterven van Jezus. Zodat we meer en meer mogen begrijpen hoe enorm groot Jezus’ liefde is voor ons mensen.

Verhalen delen

Medaille voor zelfopoffering

 

Nodig: een mooie medaille of een aantal platen/foto’s van bijzondere medailles.

Werkwijze: In Nederland kennen wij speciale medailles, die gegeven worden aan mensen die iets heel moedigs of bijzonders hebben gedaan. Weet jij daar een voorbeeld van? Denk aan medailles voor het lopen van de avondvierdaagse, aan olympische medailles, maar ook oorlogsmedailles. Deze laatste worden gegeven aan mensen die in het leger gediend hebben. Daar is zeker moed voor nodig. Misschien zijn er opa’s die een oorlogsmedaille hebben gekregen? Laat kinderen met eigen verhalen komen. Benadruk dat je een medaille moet verdienen, je moet er iets voor doen, en dat kan zelfs heel gevaarlijk zijn.

Vertel daarna dat er zelfs een keer een speciale medaille is geweest voor ‘zelfopoffering en moed’. Koningin Wilhelmina heeft deze in 1910 ingesteld. Voor wie zou deze medaille bedoeld zijn? Laat naar voren komen dat je dan wel heel erg veel van jezelf moet geven. Je zet je eigen belang helemaal opzij en je geeft jezelf helemaal. Eigenlijk zou jij dan dus, om iemand te redden, wel voor iemand anders willen sterven. Nou, die medaille is hier in Nederland nog nooit uitgereikt aan iemand! En in 1969 heeft koningin Juliana besloten om de medaille te laten vervallen.

Maak de overstap naar de bijbelopdracht: Als iemand deze medaille had verdient, dan is Jezus dat. Want Jezus geeft zichzelf helemaal aan jou en mij. Hij offert zichzelf helemaal op. Je moet dit alleen wel zien én geloven.

Bijbel

Het kruis van Jezus

 

Nodig: werkboekje, pennen, eventueel het lied ‘Als ik mijn ogen sluit’ (via www.youtube.com).

Werkwijze: Vertel dat jij het Bijbelgedeelte over de kruisiging van Jezus gaat voorlezen en dat de kinderen hierbij hun ogen dichtdoen. Zorg voor stilte in de groep en geef de kinderen van tevoren een luisteropdracht. Hoe wordt er naar Jezus gekeken? Hoe kijkt het volk naar Hem? En de soldaten, de twee misdadigers die naast hem hangen? Vertel er ook meteen bij dat als je klaar bent met lezen, het stil blijft en de kinderen voor zichzelf opdracht één maken uit het werkboek. Het kan helpen door tijdens deze opdracht een rustig lied te laten horen. Het is dan toch niet (ongemakkelijk) stil en de kinderen weten dat áls het lied afgelopen is, je weer mag praten. Bespreek wat de kinderen hebben opgeschreven. Leg tussendoor dingen uit met behulp van de achtergrondinformatie die staat bij de persoonlijke voorbereiding.

Hierna bedenken de kinderen in tweetallen of kleine groepjes gebedspunten voor ‘bij het kruis’. Neem deze punten ook mee in het gebed aan het einde van deze bijeenkomst.

In beweging

Goede Vrijdag is voor mij…

Nodig: werkboekje, grote stroken papier, pennen.

Werkwijze: In het werkboekje vind je een aantal ‘stroken’ met daarop de tekst: ‘Goede Vrijdag is voor mij…’ Het is de bedoeling dat de kinderen deze tekst de komende week laten afmaken/invullen door mensen uit hun omgeving. Dat kunnen gezins- of familieleden zijn, maar ook gemeenteleden. Met deze opdracht ontdekken de kinderen wat Goede Vrijdag betekent voor anderen gelovigen. Op deze bijeenkomst is het de bedoeling dat alle kinderen zo’n strook voor zichzelf maken en invullen. Laat ze eerst even nadenken en het in het werkboek opschrijven. Hierna deel je grote stroken en stiften uit en schrijven de kinderen hun tekst op deze strook. Verzamel alle stroken en hang ze op in de ruimte of in een gezamenlijke hal. De stroken die ze door anderen laten invullen, kunnen hier ook bij gehangen worden!

Tip: Vertel jullie predikant over deze opdracht en vraag of hij hier in de kerkdienst aandacht aan wil schenken.

Gebed

Als je dit nog niet bij de bijbelopdracht (groep 6, 7, 8) gedaan hebt, zing (of luister je samen naar) het lied ‘Als ik m’n ogen sluit’ uit de liedbundel Op Toonhoogte (452). Hierna bidden en danken jullie samen. Gebruik bij de oudste kinderen de gebedspunten die zij in het werkboekje hebben opgeschreven. Aan de jongere kinderen vraag je van tevoren om gebedspunten.

(in kadertje hierbij)

Als jij aan het kruis van Jezus denkt, waar wil jij dan voor bidden en danken?

Extra opdracht: Potje met een bloembol

Nodig: bloembollen, potjes met aarde, versiermateriaal.

In het werkboek kunnen de kinderen bij elke stap een tekening maken.

Werkwijze: Vertel de kinderen dat het vandaag over een heel verdrietig verhaal ging. Jezus die sterft aan het kruis voor ons. Maar wij mogen weten dat het verhaal hiermee niet afgelopen is! Wat gaat er namelijk gebeuren? Laat de kinderen vertellen. Benadruk dat alle hoop weg lijkt te zijn, maar dat het Pasen wordt en dat Jezus dan opstaat uit de dood! Dan is het feest! Leg nu de link met de bloembollen. Vind jij zo’n bloembol er mooi uit zien? Nee toch! De bol is dor en droog en lijkt wel dood. (stap 1 werkboek) Maar wij weten dat er uit deze bol een hele mooie feestelijke bloem komt. Geef alle kinderen een bloembol en een potje aarde. Laat ze zelf de bol poten. Leg uit hoe dat moet. Strooi er een laagje grond overheen (stap 2 werkboek) De kinderen kunnen hierna de potjes versieren met verf, stiften of stickers. Schrijf op het potje: Jezus leeft!

Verzorg jouw bloembol goed en maak, als de bloem uit gekomen is, nog een keer een tekening in je werkboek (stap 3).