Doelstelling

Weten: In het Koninkrijk gaat het niet alleen over de verlossing van de mens, maar over de verlossing van de hele schepping.

Ervaren: Christenen lijden aan een kapotte schepping en zuchten mee, verlangend naar de tijd van de openbaring van Gods kinderen.

Doen: Vanuit liefde voor de Schepper en zijn schepping kan iedereen een steentje bijdragen aan het behoud van de schepping.

Lied

Zing het lied ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ (LvK 479) met elkaar (of één van de andere liederen).

Verhalen delen

Waarover maak jij je vooral zorgen, als het gaat om recht doen aan mens en natuur?

Van welke acties/ontwikkelingen word jij blij, omdat ze recht doen aan, of hoop geven voor de wereld?

 

Bespreek als introductie deze vragen met elkaar. Richt je bij deze opdracht vooral op het benoemen van concrete voorbeelden en probeer discussies nog even te parkeren. Daar is straks bij de gespreksvragen voldoende gelegenheid voor.

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier bij elkaar gebracht heeft en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten die in het onderdeel ‘Verhalen delen’ genoemd zijn. Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Bijbelstudie

Introductie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan, zodat voor iedereen duidelijk is dat het in dit gesprek gaat over de schepping. Is er hoop voor de toekomst en welke rol speelt God daarin?

 

Romeinen 8:18-26

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen:

 

Gespreksvraag 1

Lees het gedeelte nog eens voor jezelf door. Wat wordt hier gezegd over de schepping? Wat raakt je in deze tekst?

 

Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten. Het is niet nodig om nu alle vragen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte te beantwoorden of dingen uit te leggen. De meeste zaken komen waarschijnlijk later in dit gesprek nog een keer boven.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘Bevrijding van Gods kinderen én van de schepping’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

 

Gespreksvraag 2

Wat vind je ervan dat Paulus de verlossing van de schepping koppelt aan de verlossing van Gods kinderen?

Het gaat er bij deze vraag niet om of dit mooi of terecht is, al zijn dit prima meningen, maar dat de verlossing van Gods kinderen onlosmakelijk met de verlossing van de schepping verbonden is. We kunnen onszelf kritisch bevragen of wij geneigd zijn ze los te koppelen en waarom we dat doen.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘Lijdende schepping’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

 

Gespreksvraag 3

a. ‘De milieucrisis is niet alleen een gevolg van ons menselijk handelen, maar allereerst onderdeel van Gods rechtvaardige oordeel over deze in zonde gevallen wereld.’ Praat samen door over deze stelling en betrek ook Gen. 3:14-19 erbij.

Het verzet van de eerste mens tegen zijn Schepper roept Gods oordeel op (Genesis 3:14-19). Dat heeft allerlei trieste gevolgen. Eén daarvan is de vloek die op de aardbodem zichtbaar wordt. Er gaan doornen en distels groeien (vs.18). Dat maakt het werk van de mens voortaan moeizaam en zwaar; het eten van het gewas gaat voortaan niet meer vanzelf. Er is niet alleen afstand gekomen tussen God en mens, tussen man en vrouw, maar ook tussen de mens en de schepping.

b.’Dat God de Schepping niet afschrijft moet ons als christenen motiveren om duurzaam te leven.’ Praat samen door over deze stelling.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘Mee lijden’ en ‘Oorzaak in onszelf’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

 

Gespreksvraag 4

Je kunt er bij deze vraag ook voor kiezen om a en b om te draaien en eerst te kijken waar iedereen staat en vervolgens vraag a bespreken.

 a.Hoe verhoudt het zuchten van de Geest zich met onze houding?

Er is een wisselwerking tussen het zuchten van de Geest en het zuchten van de gelovigen (vs.23). Wij worden door de Geest geleid (vs.14) en de Geest zelf bidt ook voor ons (vs.26). Wij worden door de Geest meegetrokken in het verlangen naar verlossing van heel de schepping. Het zuchten van de schepping (vs.22) van de Geest en van de gelovigen versterkt elkaar. Als we dit bedenken, kunnen we onmogelijk afzijdig, laat staan onverschillig blijven.

b.Waar sta je zelf in het spanningsveld tussen bewogenheid met de Schepping en onverschilligheid?

Laat iedereen aangeven waar hij/zij staat op een schaal van 1-10. Je kunt het eventueel nog zichtbaarder maken door een 1 en een 10 op de grond neer te leggen en iedereen een positie te laten kiezen. Deel met elkaar waarom je die positie gekozen hebt.

Verhalen delen

Kijk met elkaar de video waarin Koos van Noppen vertelt waarom duurzaamheid voor de kerk en voor christenen een urgent thema is (youtube.com/watch?v=zId0nA38b1s). Geef voordat jullie het filmpje kijken de kijkvraag mee. Dat helpt de groep om te kijken vanuit de juiste context.

Laat het filmpje zien en bespreek daarna met elkaar de kijkvraag:

Hoe ervaar jij de urgentie waar Koos het over heeft? Hoe reageer jij als je aangesproken wordt op je gebrek aan groenheid als christen?

In beweging

Ga met elkaar na wat je zou kunnen doen voor het behoud van de schepping. Maak dit zo praktisch mogelijk. Kies persoonlijk één of twee dingen uit de lijst die jullie met elkaar hebben opgesteld en maak hier werk van. Benadruk bij deze opdracht dat veranderen stap voor stap gaat. Je hoeft niet gelijk alles radicaal te veranderen, daarom kiezen we bij deze opdracht ook voor één of twee haalbare doelen. Geef aan dat jullie de volgende keer bespreken hoe het gegaan is.

Gebed

Vraag vooraf of iemand specifieke dank-of gebedspunten heeft en noem deze in het gebed.

Sluit het gebed af met het gebed dat afgedrukt staat in het werkboek en/of zing met elkaar het lied ‘Kyrieleis, heb medelijden’.