Doelstelling

De deelnemers ontdekken welke stijl Jezus als Koning heeft, hoe zijn Koninkrijk is tegengesteld aan die van machthebbers in deze wereld. Jezus leert ons nederigheid en dienstbaarheid.

 

Weten: Jezus vestigt het Koninkrijk door een weg van zelfverloochening en dienen. In de vernedering wordt Hij verhoogd. Het Koninkrijk kan niet zonder kruis.

Ervaren: Verwondering hoe Jezus dat doet. Dwars door de pijn van de weg van het Koninkrijk loopt bemoediging.

Doen: Leven vanuit die gezindheid van Jezus.

Lied

Zing het lied ‘Heer, ik prijs uw grote naam’ (OTH 315) met elkaar (of één van de andere liederen).

Verhalen delen

In het vorige gesprek spraken jullie af om zogenaamde ‘Koninkrijksnotities’ te maken. Vraag een aantal leden van de groep om observaties of gedachten te delen. Bij sommige aantekeningen zal het de anderen misschien niet meteen duidelijk zijn hoe degene in dat geval iets van het Koninkrijk zag. Vraag dan om toelichting. Als je dat zelf niet zo ziet, of iemand anders geeft dat aan, denk er dan aan dat niet iedereen dezelfde ‘sterkte’ van zijn of haar Koninkrijksbril heeft. Er is ruimte voor verschillende visies! Misschien zijn sommige lijstjes leeg. Als dat het geval is of sommigen hebben niets geprobeerd, vraag dan door waarom.

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier bij elkaar gebracht heeft en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten. Dank God voor de gelegenheden die Hij in de afgelopen weken gaf om glimpen van het Koninkrijk op te vangen. Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Bijbelstudie

Introductie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan, zodat voor iedereen duidelijk is dat het in dit gesprek gaat om het hoe van het Koninkrijk van God. Wat kenmerkt de stijl van Jezus’ Koningschap?

 

Filippenzen 2:1-11

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen: Wat zegt de tekst over het profiel van de Koning? Welke woorden laten je iets zien van de houding van Christus?

 

Gespreksvraag 1

Lees het Bijbelgedeelte nog een keer voor jezelf door. Wat zegt de tekst over het profiel van de Koning? Welke woorden laten je iets zien van de houding van Christus?

Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten. Het is niet nodig om nu alle vragen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte te beantwoorden of dingen uit te leggen. De meeste zaken komen waarschijnlijk later in dit gesprek nog een keer boven. ‘Parkeer’ vragen daarom even. Het is de bedoeling dat een aantal kernbegrippen hier al ‘ontdekt’ worden in het Bijbelgedeelte.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘gezindheid van Christus’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 2*

a.Wat is de gezindheid van Christus. Wat schiet je te binnen als je hieraan denkt? Maak hier een woordspin.

Geef de groep een paar minuten om door middel van het invullen van de woordspin te brainstormen. Vraag vervolgens een aantal mensen te vertellen welke woorden ze genoteerd hebben. Let op: er zijn geen associaties goed of fout, wel kan het verhelderend zijn om keuzes toe te laten lichten.

 b.Hoe zou je die gezindheid kunnen vertalen naar de wereld van vandaag?

Dit vraagt een behoorlijke vertaalslag. Als dit moeilijk blijkt te zijn, geef dan zelf een voorbeeld dat je bedacht hebt. Laat hierbij ook zien hoe dat misschien tegen het populaire denken van deze tijd en cultuur ingaat. Een voorbeeld zou kunnen zijn de waarde die aan assertiviteit gehecht wordt. Wat is daar de schaduwzijde van? Wat is een alternatief als je denkt aan de gezindheid van Christus?

Lees de toelichtende tekst over ‘Dienend Koninkrijk’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

 

Gespreksvraag 3*

a.Wat zou ‘ontlediging’ kunnen betekenen in jouw leven? Waarom is dat moeilijk en hoe overwin je eventuele obstakels?

‘Ontlediging’ is een groot woord, het heeft bij Christus iets unieks. Wij hoeven niet tot niets te worden zoals Hij. Gezindheid is dus net iets anders dan ‘worden als Jezus’. Tegelijk werkt zijn gezindheid wel iets uit in ons leven. Het is belangrijk om je bij deze vraag niet te laten verlammen, maar in eerste instantie klein te denken. Wat kan jij loslaten?

b.Als door ‘ontlediging’ iets van het Koninkrijk van God zichtbaar wordt, wat betekent dat dan voor de gemeente? Zijn er dingen die we los moeten laten?

Waar we bij het a-gedeelte van deze vraag stilstonden bij ons persoonlijk leven, kijken we nu naar de gemeente. Zijn er in de gemeente obstakels voor het Koninkrijk van God? Het kan om dingen gaan die op zichzelf goed bedoeld zijn, maar een ander (ongewenst) effect hebben.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘Via het kruis naar het Koninkrijk’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Verhalen delen

Kijk naar het filmpje over Taste, een groep christenen in Delft. Als je het filmpje gebruikt, kijk dan van te voren of het lukt met beeld en geluid. Zorg voor een download via https://www.youtube.com/watch?v=a7ElBxa7d0Q&t=35s of een goede internetverbinding waar jullie als groep samenkomen. Geef voordat jullie het filmpje kijken de introductie of kijkvraag mee. Dat helpt de groep kijken vanuit de juiste context. Laat het filmpje zien en bespreek daarna met elkaar de kijkvragen: Waar zie je glimpen van het Koninkrijk van God in dit filmpje? Hoe inspireert dit jou?

In beweging

Lees de opdracht voor en vraag of het duidelijk is. Peil de reactie op de opdracht, verhelder de opdracht voor leden van de groep die het misschien nog wat vaag vinden. Misschien helpt het als jullie met elkaar alvast een aantal voorbeelden bedenken. Geef een paar minuten tijd om iedereen een heel concrete situatie (of relatie) in hun eigen leven te laten bedenken waarin ze het vaak lastig vinden om rekening te houden met de ander, de ander voorrang te geven boven zichzelf of om de ander te dienen. Moedig iedereen aan om na te denken over een stap die ze zouden kunnen zetten om de ander tijdens de volgende ontmoeting te dienen. Vraag of er iemand is die zijn of haar idee wil delen. Koppel deze opdracht meteen aan de voorbeden die komen. Dat kan door voor deze opdracht in het algemeen te bidden of door voor specifieke situaties of relaties te bidden die gedeeld worden.

Gebed

Vraag vooraf of iemand specifieke dank-of gebedspunten heeft en noem deze in het gebed. Neem ook de gebedspunten die genoemd werden bij de in beweging-oefening mee. Wat heb je nodig van God om de ander te dienen?

 

Sluit het gebed af door het lied van Filippenzen 2: 6-9 in je eigen woorden te bidden of gebruik het volgende gebed:

 

Genadige God,

Wij bidden of U ons dezelfde gezindheid als Jezus wilt geven,

die, al was Hij aan God gelijk, zijn hemelse positie opgaf

en als mens op aarde kwam.

Help ons om niet aan onszelf te denken,

maar geef ons het verlangen om net als Jezus anderen te dienen.

Leer ons U gehoorzaam zijn, net als Jezus,

zelfs toen Hij aan het kruis moest sterven.

Wij danken U dat Jezus daarom verhoogd is

en de Naam boven alle namen heeft gekregen.

We bidden dat uw Koninkrijk spoedig mag komen,

iedereen voor Jezus zal knielen

en zal zeggen: ‘Jezus Christus is de Heer.’

In Jezus’ naam,

Amen