Doelstelling

De deelnemers realiseren zich dat het ‘voorjaar’ al is begonnen: er zijn glimpen waar te nemen van het Koninkrijk van God! Dat vraagt een andere manier van kijken naar de werkelijkheid en omkeren naar God toe.

Weten: Het Koninkrijk is er al én het komt nog. Wij leven in een tussentijd.

Ervaren: Verlangen en verwachten dat het Koninkrijk meer zichtbaar en vervuld wordt.

Gaan doen: Omdenken: met andere ogen naar de werkelijkheid kijken heeft consequenties voor ons leven.

Lied

Zing het lied ‘Laat heel de wereld het zien’ (OTH 382) of ‘Jezus leeft en ik met Hem’ (OTH 118, LvK 217) met elkaar.

Verhalen delen

In een paar zinnen het Evangelie samenvatten is niet gemakkelijk… Benadruk daarom dat het er niet om gaat om het perfect te doen, maar om met elkaar te oefenen. Je kunt als gespreksleider natuurlijk wel van tevoren over je eigen pitch nadenken, maar het hoeft niet. Het gaat er namelijk niet om dat jij de ‘perfecte’ pitch bedenkt. Begeleid vooral het proces van samen nadenken.

 

Geef iedereen een paar minuten de tijd. Stimuleer om even een paar kernwoorden op te schrijven. Vraag twee of drie vrijwilligers om een poging te doen. Als niemand wil beginnen, geef dan zelf het voorbeeld. Vraag daarna aan de groep welke belangrijke aspecten van het Evangelie in de pitch aan bod kwamen, waar de verschillende pogingen overlapten en welke aanvullingen anderen eventueel zouden willen maken. Bespreek ten slotte waarom het handig kan zijn om een dergelijke pitch in je achterhoofd te hebben.

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier in het licht van Pasen bij elkaar gebracht heeft als deel van de gemeente en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten. Dank voor de boodschap van het Evangelie en de mogelijkheid om samen te ontdekken hoe rijk die boodschap is. Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Bijbelstudie

Introductie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan, zodat voor iedereen duidelijk is dat het in dit blok gaat om het Koninkrijk van God. Niet iedereen heeft een duidelijk beeld wat dat inhoudt, stel indien nodig de groep gerust dat jullie daar juist naar gaan kijken. Als het nodig is kan je de achtergrondinformatie over ‘tussentijd’ voorlezen of in eigen woorden uitleggen.

Marcus 1:9-15

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen: Wat gaat er vooraf aan de aankondiging van het Koninkrijk van God door Jezus?

 

Gespreksvraag 1

Lees het Bijbelgedeelte nog een keer voor jezelf door. In dit gesprek gaat het over de aankondiging van het Koninkrijk van God door Jezus. Spreek met elkaar over wat eraan vooraf ging. Let in het bijzonder op waar je de Vader, waar je de Geest en waar je de Zoon aan het werk ziet.

 

Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten. Het is niet nodig om nu alle vragen naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte te beantwoorden of dingen uit te leggen. De meeste zaken komen waarschijnlijk later in dit gesprek nog een keer boven. ‘Parkeer’ vragen daarom even. De doop en de verzoeking komen in de toelichtende teksten wel aan de orde, maar de vragen gaan er verder niet op in. Het is de bedoeling dat het gesprek vooral gevoerd wordt over het Koninkrijk van God. Wat er aan Jezus’ aankondiging vooraf ging is echter wel belangrijk. Lees daarom met elkaar de toelichtende teksten over de ‘De doop van Jezus’, ‘In de woestijn’ en ‘Evangelie’ in het werkboek zorgvuldig door.

Gespreksvraag 2

Reageer eens op de stelling: Het Koninkrijk van God is niet alleen iets dat zal komen, het is er al.

 

Het gaat hierbij niet om waar of niet waar (de Bijbel vertelt het ons!) maar door middel van deze stelling peil je in hoeverre dit zo ervaren wordt. Als iedereen vindt dat de stelling klopt, vraag dan door hoe de leden van de groep daar iets van merken. Als ze er weinig van merken, bespreek dan met elkaar hoe dat kan, aangezien Jezus zegt dat met zijn komst het Koninkrijk al begonnen is.

 

Lees de toelichtende tekst over ‘Bekeer je’ en ‘Omdenken’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

 

Gespreksvraag 3*

Hoe kan je leren ‘omdenken’? Kan je een voorbeeld bedenken van het kijken door een Koninkrijksbril naar de werkelijkheid?

Hier wordt de populaire term ‘omdenken’ gebruikt. Omdenken is denken in termen van mogelijkheden en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. We vernauwen de definitie hier tot het waarnemen van dingen om je heen en die doelbewust plaatsen in het perspectief van het Koninkrijk van God. Het hoeft dus niet over een probleem te gaan, maar wel om een andere manier van kijken naar je omgeving.

Gespreksvraag 4*

Hoe zie jij bekering in je eigen leven? Wat verandert er als je je omkeert naar God?

Dit is een heel persoonlijke vraag, neem hier de tijd voor en respecteer het als sommige leden van de groep niet meer delen dan een algemene definitie. Antwoorden kunnen variëren van uitgebreide verhalen over een moment waarop God ingreep in hun leven tot het beschrijven van een proces waarin iemand zich geleidelijk meer en meer richtte op God. Het is ook mogelijk dat sommigen vanwege ervaringen in het verleden een wat allergische reactie geven. Of zich afvragen of het voor hen wel weggelegd is om te veranderen.

Verhalen delen

Kijk naar het filmpje van de zussen Sies in Rotterdam. Als je het filmpje gebruikt, kijk dan van te voren of het lukt met beeld en geluid. Zorg voor een download of een goede internetverbinding waar jullie als groep samenkomen.

Geef voordat jullie het filmpje kijken de introductie of kijkvraag mee. Dat helpt de groep kijken vanuit de juiste context. Laat het filmpje zien en bespreek daarna met elkaar de kijkvraag: Waar zie je in het filmpje glimpen van het Koninkrijk van God? Spreekt dit initiatief je aan?

In beweging

Lees de opdracht voor en vraag of het duidelijk is. Peil de reactie op de opdracht, verhelder de opdracht voor leden van de groep die het misschien nog wat vaag vinden. Misschien helpt het als jullie met elkaar alvast een aantal voorbeelden bedenken. Vertel de groep dat jullie hier bij de volgende bijeenkomst bij ‘verhalen delen’ op terug zullen komen. Misschien is het een idee om deze weken het werkboek open op de bladzijde ‘Koninkrijksnotities’ met een pen op je nachtkastje te leggen?

Gebed

Vraag vooraf of iemand specifieke dank-of gebedspunten heeft. Dank God voor glimpen van zijn Koninkrijk en vraag of Hij jullie wil oefenen in het zien daarvan. Spreek de genoemde dankpunten en voorbeden uit en sluit het gebed eventueel af met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’.

Bedank de groep voor de inbreng en aanwezigheid en wens hen succes met de oefening van de Koninkrijknotities. Wijs de groep op de luistertip van het lied ‘Heel uw koninkrijk’ of luister het lied samen via spotify, YouTube of www.sela.nl.

Geef aan wanneer jullie volgende keer bij elkaar komen. Het is handig als ze zelf in de tussenliggende tijd het Bijbelgedeelte voor de volgende keer doorlezen.