Doelstelling

Centrale vraag: Hoe kunnen we groeien in het scheppen van ruimte in ons leven om Jezus tot ons te laten spreken en ons te overtuigen van Zijn aanwezigheid en opstanding?

Weten: Dat God ons tegemoet komt zelfs als we niet of nauwelijks kunnen geloven in een opgestane Heer.

Ervaren: Dat het mooi is als verwarring niet verlamd maar eerder het verlangen wekt. We ervaren dat het eerlijke gesprek hierover met andere gelovigen helpt.

Doen: Met meer verwachting en toewijding de Bijbel lezen. Bij de lezing van het Oude Testament proberen door de ogen van Jezus te kijken naar de woorden.

Lied

Heet de groep welkom en zing het lied ‘Christus onze Heer, verrees’ met elkaar (of een van de andere liederen of een zelfgekozen lied). Kijk bij het zingen steeds of jouw groep het lied kent en er eventueel begeleiding is.

Verhalen delen

In het eerste blok gingen de gesprekken over Jezus ontmoeten. Centraal stonden vijf ontmoetingen in de evangeliën, die ons steeds opnieuw lieten zien dat Jezus zelf het initiatief neemt: Hij zoekt mensen op, ziet hen aan, spreekt hen aan, raakt hen aan. We hebben gesproken over die ontmoeting in ons eigen leven, maar ook over de vraag hoe mensen in onze omgeving Jezus kunnen ontmoeten. En ook ging het over de ontmoetingen die wij zelf met mensen hebben. Als wij Jezus navolgen, kunnen onze contacten, gesprekken en relaties met andere mensen er dan aan bijdragen dat zij Jezus leren kennen? Als je terugkijkt naar alles wat we besproken, geoefend en gedaan hebben in de voorgaande gesprekken over ‘Jezus ontmoeten’, wat bleef dan vooral hangen? Wat maakte het meeste indruk? Stel: je moet aan een gemeente die mee gaat doen met het Focustraject iets daarover vertellen. Wat zou je dan zeggen?

Gebed

Ga voor in gebed en bid om Gods aanwezigheid en Zijn Geest om het Woord goed te begrijpen.

Bijbelstudie

Introductie

Vandaag staan we stil bij de Emmaüsgangers. Net als zij vragen mensen zich tegenwoordig af waar te zien is in deze wereld dat Jezus de Levende, de Opgestane Koning van hemel en aarde is. In veel levens van mensen is er teleurstelling en verwarring. Ook in de verwachtingen die men van God had. Het enthousiasme van de eerste liefde is weg en wat je eerder met God en Jezus had, lijkt ver achter je. Is er diep op de bodem van mijn twijfel en ongeloof toch een Jezus die mij overtuigt en zich als de Levende laat zien? Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Lukas 24: 13-32

Laat iemand uit de groep lezen. Laat de anderen actief meelezen door vooral te letten op wat Jezus wel zegt en niet zegt, wel doet en niet doet in dit gedeelte.

Gespreksvraag 1

Bij de bijbelstudie in Malawi zagen ze in dit gedeelte veel woorden die emotie uitdrukken. Welke woorden zijn dat en welke emotie
drukken ze uit?

Gespreksvraag 2
2a. In Colombia stelden ze de vraag: wat verwachtten de twee Emmaüsgangers van Jezus? Waar wilden ze van verlost worden?
2b. Waar wil jij van verlost worden?
2c. Hoe raakt de teleurstelling van de Emmaüsgangers aan het gevoel of de ervaring die je soms als gelovige kunt hebben?

 De secularisatie gaat ook aan onze gemeente, onze kerk niet ongemerkt voorbij. Het ‘minder’ worden kan ons aangrijpen en doen aarzelen, twijfelen of zelfs wankelen. Bespreek met de groep hoe dit bij hen leeft en probeer paralellen te vinden tussen de situatie waar de Emmaüsgangers zich in bevonden en de kerk in Nederland anno 2019. Laat ruimte voor teleurstelling. Dat hoeft niet in dit gesprek ‘opgelost’ te worden. Het zou kunnen dat er verhalen (en verdriet) loskomen over kinderen die niet meer naar de kerk gaan. Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 3*

a. Wat zijn nu precies de dingen die bij de Emmaüsgangers een verandering in denken en zien bewerken?

b. Op welke manier kunnen die dingen nu nog mensen helpen om de Levende Christus te zien?

 Ga eerst terug naar de tekst en vraag mensen de dingen die de verandering in denken bewerkstelligen te benoemen. Maak dan de slag naar het hier en nu, probeer die dingen met elkaar toe te passen op situaties in onze tijd en omgeving waarbij mensen Jezus niet erkennen of ervaren.

Gespreksvraag 4

a. Was ons hart niet brandend in ons’ (vs. 32). Heb je zo’n ervaring ook wel eens gehad?

b. Hoe beleef je in dat opzicht de viering van het Avondmaal? 

Vraag of de kringleden in hun eigen leven iets van het verlangen herkennen naar het ontmoeten van Jezus als de Levende zoals bij de Emmaüsgangers. Spreek over het Bijbelgedeelte dat daarbij een rol speelde. Probeer een link naar Jezus te maken en vraag door naar waar degene dan precies naar verlangde. Lees de toelichtende tekst in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 5*

a. Het geloof van de Emmaüsgangers wankelt door het sterven van Jezus. Heet is onbegrijpelijk wat er gebeurd is. Probeer je even in hen te verplaatsen. Wat hebben zij nodig?

b. Wat heb jij nodig als geloven veranderd in twijfel?

c. Wat zou jij voor een ander kunnen betekenen, die deze twijfel kent?

Deze vraag probeert ruimte te geven aan (h)erkenning van twijfel. Zoals sommigen bij vraag 4 herkenning ervaren, kunnen anderen zich juist verplaatsen in de twijfel van de Emmaüsgangers. Probeer hierover een gesprek op gang te brengen. Wat heb je nodig, in twijfel? Antwoorden, bewijzen, of juist niet?  En hoe kun je omgaan bij de twijfel van de ander?

Verhalen delen

Lees in het werkboek de reacties uit verschillende landen op 3 gerichte vragen die in alle landen tijdens de bijbelstudie zijn gesteld.

Bespreek met elkaar de volgende vragen:
1. Wat was de meest treffende overeenkomst in de reacties van de buitenlandse groepen en onszelf?
2. Wat was het belangrijkste verschil?
3. Wat heb je geleerd van hoe anderen de Bijbel lezen?

In beweging

Geef aan dat je naar de praktische oefening van vandaag gaat. Lees met elkaar de uitgebreide instructie in het werkboek. Peil de eerste reacties op de opdracht en informeer of iemand al een medewandelaar om uit te nodigen in gedachten heeft. Geef elkaar tips voor routes, timing of manieren om iemand uit te nodigen.

Gebed

Lees, luister of zing als afsluitend gebed ‘Emmaüs’ van Sela: Via www.sela.nl kan je meeluisteren of de video-instructie om het lied samen te zingen bekijken. Een andere mogelijkheid is om het lied via Spotify te luisteren. Geef aan wanneer de volgende keer is en bedank de mensen voor hun bijdrage en aanwezigheid.

Gespreksplanner

Je kan hier de gespreksplanner downloaden om uit te printen:Gespreksplanner gesprek 2 (blok 2)

Doelstelling van de avond

Weten: Dat God ons tegemoet komt zelfs als we niet of nauwelijks kunnen geloven in een opgestane Heer.

Ervaren: Dat het mooi is als verwarring niet verlamd maar eerder het verlangen wekt. Hebben ervaren dat het eerlijke gesprek hierover met andere gelovigen helpt.

Doen: Met meer verwachting en toewijding de Bijbel lezen. Bij de lezing van het Oude Testament proberen door de ogen van Jezus te kijken naar de woorden.

Tijdsindeling

Maak voor jezelf een globale indeling voor de avond. Zie hiervoor ook de algemene inleiding. Vul de begintijd van het onderdeel in:

 • Verhalen delen
  uur
 • Gebed
  uur
 • Bijbelstudie
  uur
 • In beweging
  uur
 • Gebed
  uur

BenodigdhedenGebedspunten:Niet vergeten aan de groep door te geven:Datum volgende keer: