Tijdpad

Als je dit programma gebruikt op de kindernevendienst, zul je een keuze moeten maken uit de verschillende programmaonderdelen. Maak voor jezelf van tevoren een tijdpad.

Beginsituatie

De stem van je vader of moeder herken je vaak al zonder hen te zien. Dat komt omdat je er mee opgegroeid bent, het zijn voor jou vertrouwde stemmen. Kinderen zullen dit zeker herkennen. Soms is een stem moeilijk te herkennen. Dat kan zijn omdat iemand onbekend is voor je, of omdat de stem te zacht is. Het kan ook dat je iemand niet goed hoort omdat er allerlei stoorzenders (geluiden) aanwezig zijn. Het is voor kinderen logisch dat je een stem leert herkennen door veel naar deze stem te luisteren en met deze persoon om te gaan. En, dat je er ook voor moet zorgen dat je het kúnt horen. Als je kinderen vraagt, wanneer zij de stem van Jezus horen (wanneer spreekt Jezus tot jou?), dan zullen ze wellicht de kerkdienst, de kinderclub/nevendienst of de godsdienstles op school noemen. Daar wordt gelezen en geluisterd naar de Bijbelverhalen en gepraat over het geloof. Dat de stem van Jezus ook te horen is op de sportclub of als je met je vrienden buiten speelt, dat zullen kinderen niet direct herkennen. Sowieso is het horen van de stem van Jezus voor veel kinderen vaag en abstract. ‘Ik heb Jezus nog nooit horen praten. Dat kan toch ook niet? Hij is in de hemel’. We moeten kinderen dan ook leren hoe en op welke manier Jezus tot ons spreekt en hoe we zijn stem kunnen leren herkennen

Persoonlijke voorbereiding

Johannes 21:1-14

– Lees het Bijbelgedeelte door.

– Gebruik onderstaande punten voor je eigen voorbereiding.

Na zondag komt maandag

Het is Pasen geweest en tot tweemaal toe is de Opgestane Jezus in de kring van de discipelen verschenen. Dit lees je in het voorgaande hoofdstuk, Johannes 20. Jezus spreekt de discipelen bemoedigende woorden toe (20:21 ‘Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u’.) en Hij overtuigt Thomas met zijn littekens. En dan, dan breekt er een nieuwe dag aan. Een ‘gewone dag’ en Jezus is niet meer tastbaar aanwezig. Plotseling staat de discipelen weer in de dagelijkse werkelijkheid. Ze zijn, gehoorzaam aan de opdracht van Jezus zelf, teruggegaan naar Galilea en proberen de draad van het dagelijks leven weer op te pakken. Ze gaan vissen. Ze vissen de hele nacht, maar zonder resultaat. Na een lange nacht zwoegen, staan ze met lege handen als de zon opgaat.

Gehoorzaam zijn stem

Op het moment dat de discipelen ‘vastlopen’, verschijnt Jezus aan de oever (vers 4). Hij komt zo hun alledaagse leven binnen. Hij spreekt hen aan met ‘lieve kinderen’ en stelt hen de eenvoudige vraag of ze al wat gevangen hebben om te eten. De discipelen herkennen Jezus (nog) niet, ze horen alleen zijn stem. Op zijn stem gehoorzamen ze en doen ze wat Hij zegt! Deze gehoorzaamheid geeft vrucht: het net is zo zwaar van de vissen dat ze het nauwelijks op kunnen halen. De discipelen leren opnieuw dat ze totaal afhankelijk zijn van Jezus. Zonder Hem kunnen ze nog geen visje vangen. Ook al zijn sommigen van hen echte vissers. Jezus had al eerder gezegd: ‘Zonder mij kunnen jullie niets doen’ (Joh. 15:5).

Herkenning en erkenning

Johannes zelf, de ‘discipel die Jezus liefhad’ (vers 7) herkent Jezus. Misschien wel in wat er gebeurt. Hij vertelt het aan Petrus. Petrus springt in het water. De andere discipelen zijn iets minder impulsief en sturen de boot aan de kant. Zo reageert iedereen op zijn eigen unieke manier op de stem van Jezus. Aan de kant worden ze door Jezus al opgewacht met een vuurtje waarop al een paar vissen bakken (vers 9). Jezus schakelt de discipelen in door hen te vragen iets voor Hem te vangen, hoewel Hij hen niet nodig heeft! Er ligt al vis op het vuur. Hij zorgt voor alles, maar Hij geeft de discipelen wel de erkenning door om hun bijdragen te vragen. ‘Breng wat van de vissen die u gevangen hebt (vers 10).

Begin de dag met Jezus

Jezus nodigt de discipelen uit om samen te ontbijten (vers 12), de nieuwe dag met Hem te beginnen. De discipelen vragen niet om een bevestiging of het Jezus echt is. Ze spreken het ook niet uit dat Hij het is, maar ze weten het wel. Jezus gebruikt het gewone, ook hun eerdere ervaringen met Hem (zijn stem, het wonder) en begint bij wat mensen al van Hem ontvangen hebben. Dan breekt Hij het brood en geeft het aan de discipelen (vers 13). Ook dit zal een herinnering bij hen hebben opgeroepen! Deze geschiedenis laat zien dat Jezus aanwezig wil zijn in het leven van zijn discipelen. Toch kan dit, voor je gevoel, ver van je eigen ervaring liggen of zie je slechts nu en dan een glimp van Hem.

Doelstelling

Weten: Kinderen horen dat de discipelen luisteren en gehoorzamen als Jezus tot hen spreekt, ook als ze Hem niet meteen herkennen. Ze ontdekken dat áls de discipelen gaan doén wat Hij zegt, ze Hem herkennen!

Ervaren: Kinderen beseffen dat Jezus ook vandaag tot hen spreekt en leren hoe zij zijn stem (niet alleen op zondag, maar ook ‘doordeweeks’) kunnen herkennen.

Doen: Kinderen oefenen in het luisteren naar en het herkennen van de stem van Jezus in hun dagelijks leven.

Lied

Heet de kinderen hartelijke welkom en begin met het zingen van een vrolijk lied. Zing samen ‘Omdat Hij leeft’, uit Op Toonhoogte 127. Zing het lied ook in het Engels. Dit lied herinnert ons aan het Paasfeest. Het herinnert ons aan de overwinning van Jezus!

Andere liederen:

Psalm 98:1, 2 (44)

Omdat de Heer verrezen is (434)

Klap in je handen van blijdschap (432)

Jezus open mijn oren (leer mij uw stem te verstaan) (534)

Ik neem even de tijd (518)

Gebed

Dank God dat jullie elkaar op deze bijeenkomst mogen zien én spreken. Dat is fijn, want als je elkaar spreekt kun je ook veel van elkaar leren. Wilt U ons ook leren hoe we uw stem kunnen herkennen en verstaan? Zodat we weten dat U altijd bij ons bent en ons ook elke dag opnieuw wilt helpen.

Introductievorm

Met de introductie komen de kinderen in het thema en kun jij meteen een kijkje nemen in hun leefwereld.

Herken de stem!

Begin de bijeenkomst met een spel waarin de kinderen een stem moeten herkennen.

Voorbereiding: De kinderen moeten de stemmen herkennen van een aantal personen uit hun gemeente. Nodig van tevoren een aantal mensen hiervoor uit. Denk aan: een vader of moeder van één van de kinderen, de koster, een andere leidinggevende, de predikant of zijn vrouw, enz. De kinderen mogen niet weten wie deze mensen zijn. Zorg er dus voor dat ze niet gezien worden.

Werkwijze: Vertel dat de kinderen zich allemaal moeten omdraaien en hun ogen dicht moeten doen. Zet degene die geraden moet worden achter een laken of gewoon om het hoekje van de deur. Deze persoon zegt (met zijn eigen stem) de zin ‘Hallo, weten jullie wie ik ben?’. Kinderen die het denken te weten, steken hun vinger op. Geef een aantal beurten en ga net zolang door tot het geraden is. De ‘onbekende stem’ geeft eventueel wat hints als het niet lukken wil. Bijvoorbeeld: Wat doet hij/zij in de kerk?

Gesprek: Vraag de kinderen, na het spel, of het lastig was om de stem te herkennen? Hoe kwam dit? Vraag daarna hoe het komt dat je een stem wél herkent? Wat zorgt er nu voor dat je weet van wie de stem is? Laat naar voren komen dat als je veel met iemand omgaat, je ook zijn of haar stem gaat herkennen. Of dat je de stem opeens herkent omdat je herinneringen krijgt aan die persoon. Opeens weet je dat je de stem bijvoorbeeld altijd hoort op de preekstoel. Of de stem van een moeder, lijkt op de stem van haar kind. Soms heb je daarvoor een aanwijzing nodig.

Extra variant: Deze werkvorm kost wat voorbereidingstijd, maar vinden de kinderen ook erg leuk om te doen. Zoek van tevoren stemmen en geluidsfragmenten van bekende Nederlanders. Zoek fi lmpjes van sporters, zangers, de koning, politici, enz. De kinderen moeten raden van wie de stem is. Geef ze hiervoor pen en papier en kijk het dan later pas na. Wie heeft de meeste goed? Let goed op dat ze alleen het geluid horen en niet het beeld erbij zien. Herkennen de kinderen de stemmen? Soms herken je de stem van een sporter omdat hij het over zijn sport heeft.

Na dit spel maak je een brug tussen deze introductie en de Bijbelopdracht. Dat kan als volgt: Soms is het nog best lastig om een stem te herkennen, zeker wanneer je die persoon niet kunt zien. Eigenlijk is het ook zo met Jezus. Wij zien Hem niet meer in levende lijve, maar toch kunnen we wél zijn stem horen en herkennen. Hoe? Dat ontdekken we in het Bijbelgedeelte van vandaag.

Bijbel: De stem van Jezus

Pak het werkboek erbij en lees samen het Bijbelgedeelte eerst helemaal door. Hierna leg je opdracht 1 en 2 uit en zet je de kinderen in tweetallen aan het werk. Bij opdracht één vullen ze het schema in dat in het werkboek staat. Kijk heel goed wat de discipelen doen en/of zeggen en kijk heel goed wat Jezus doet en/of zegt. Als het schema ingevuld is, gaan de kinderen verder met opdracht 2. Wat is waar en wat is niet waar?

Na deze twee opdrachten zit het Bijbelgedeelte goed in hun hoofd en kunnen ze bij opdracht 3 het Bijbelgedeelte praktisch maken. Wat heeft dit gedeelte nu te zeggen voor je eigen leven? Deze opdracht doe je samen! Lees de punten bij deze opdrachten één voor één op en bedenk hoe dit ons kan helpen om de stem van Jezus te herkennen. Vraag eerst aan de kinderen waar ze dit punt terugzien in het Bijbelverhaal! Vraag ook of ze een voorbeeld bij dit punt hebben uit hun eigen leven. Na dit gesprek mogen de kinderen ten slotte in het schrijfvak een eigen leerpunt opschrijven. Wissel deze even uit.

Je herkent iemand z’n stem door…

  • veel met die persoon om te gaan en met hem te praten. Dit hadden de discipelen zeker gedaan. Ze waren op weg gegaan met Jezus, hadden zijn preken gehoord en zijn wonderen ook gezien. Ze hadden van Hem geleerd over het Koninkrijk van God.
  • terug te denken aan alle herinneringen en ervaringen die je hebt met deze persoon. Johannes herinnert zich vast de wonderen die Jezus eerder gedaan heeft. Dit wonder herinnert hem eraan dat het niet anders kan dan dat dit hun Heere is.
  • goed te luisteren of je de woorden herkent (misschien eerder gehoord hebt) van de persoon en dan dus ook weet wie het is. De discipelen hebben eerder zo’n wonderlijke visvangst meegemaakt, zie ook Lukas 5:1-11
  • goed te luisteren of de stem op die van iemand anders lijkt die je wel kent. Je kunt de kinderen hierbij wijzen op de woorden van God Zelf, Jezus geeft die woorden door. Zodat wij door Jezus ook de stem van de Vader zullen kennen.

In beweging: Herken de stem van Jezus

Gesprek:

De stem van Jezus kun je elke dag horen. Gewoon op de plekken waar jij bent. Dus niet alleen op zondag in de kerk of hier op de kindernevendienst/club. In het werkboek staan een aantal ervaringen van andere mensen hoe zij de stem van God en Jezus herkennen in hun leven. Lees ze samen met de kinderen en ga hierover in gesprek. Wat herkennen de kinderen wel/niet? Hoe zien zij iets van Jezus terug in hun leven? Hoe kun je iets gaan zien van Jezus? Wat kun je hier zelf voor doen?

Doen:

Geef de kinderen een opdracht mee naar huis. Stel aan drie mensen uit jouw omgeving de vraag ‘Wat herinnert jou/u aan de stem van Jezus?’ Dit kunnen momenten zijn of woorden die je opeens te binnen schieten. Maar het kan ook een mooie spreuk aan de muur zijn of een beeldje dat je op de kast hebt staan. Schrijf deze ervaringen, verhalen op in het werkboek en deel dit de volgende bijeenkomst met elkaar.

 

Gebed

Voordat jullie gaan bidden, luisteren jullie eerst naar een lied. Dit lied gaat over de stem van God, over zijn aanwezigheid in jouw leven. Overal en elke dag! Kies uit ‘Jezus, open mijn oren. Leer mij uw stem te verstaan’ of ‘U bent aanwezig’ van Sela. Dit laatste lied is vooral geschikt voor de bovenbouw. Beiden liederen zijn te beluisteren via www.youtube.com.

– Dank God voor zijn aanwezigheid in jullie leven. Elke dag bent U bij ons, ook als wij dit zelf niet doorhebben. Leer ons om te zien hoe U erbij bent.

– Vraag of God jullie wil helpen om zijn stem te herkennen. En het dan ook te zien en/of te horen. We hebben vaak al moeite om goed naar elkaar te luisteren. Wilt U ons helpen om naar U te luisteren zodat we uw stem gaan herkennen. In de Bijbelverhalen, in de gesprekken aan tafel, in het gebed, in de liefde die we krijgen van onze ouders/vrienden, in de mooie natuur.

 

Extra

Als je extra tijd hebt, kun je een filmpje laten zien over ‘hoe werkt een stem’. Er is via Willem Wever op het internet een leuk filmpje te vinden (https://willemwever.kro-ncrv.nl). Vertel de kinderen dan wel dat het een wonder is dat iedereen een eigen stemgeluid heeft en dat God jouw stem gemaakt heeft. Hij heeft ervoor gezorgd dat jouw stem herkenbaar is! Doe je dit niet, dan blijft het bij een leuk filmpje en mist het enig doel bij dit programma.