Beginsituatie

 • Bij veel christen-jongeren is er een verlangen om getuige te zijn van Jezus. Veel andere weten/denken dat het ‘eigenlijk zou moeten’, maar zijn er niet of nauwelijks mee bezig.
 • Bij beide groepen kan er sprake zijn van krampachtigheid ten aanzien van dit onderwerp. De gemotiveerde jongeren vragen zich af hoe ze het moeten doen; de minder gemotiveerde jongeren kunnen het idee hebben dat ze dan op een geforceerde manier moeten gaan leven en spreken.
 • Bij dit onderwerp is ook van belang hoe jongeren hun christelijke identiteit ervaren en vormgeven. Ook hierin kunnen grote verschillen zijn. Voelen ze zich ‘anders’ of juist niet? Waarin ligt voor hen hun christelijke identiteit? Zijn dat vooral bepaalde uiterlijkheden of heeft het vooral te maken met een bepaalde levensstijl? En hoe ziet die levensstijl er dan uit?

2 Korinthe 3:1-6

Bij dit gedeelte is het belangrijk om te benadrukken dat je voor je omgeving hoe dan ook ‘een brief’ bent: men ‘leest’ in jou waarvoor je gaat. Het appèl is dus om een brief van Christus te zijn. Die brief hoeven ze niet zelf te schrijven, dat doet Christus voor hen door de Geest (het programma zal er iets over moeten zeggen hoe dat dan ‘werkt’). Accent op: wees gewoon wie je bent: christen!

Doelstelling

Weten – Jongeren ontdekken dat de Geest in/met hun leven een brief wil schrijven die alle mensen kunnen lezen.

Ervaren – Ze ervaren daarin een zekere ontspanning, gecombineerd met een verlangen om zo’n brief te zijn!

Doen – Ze denken na over het vormgeven aan hun christelijke identiteit.

Lied

Zing met elkaar het lied ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ (Op Toonhoogte 379).

Gebed

Dank God ervoor dat Hij ons zijn Evangelie heeft toevertrouwd. Bid voor mensen in onze omgeving die dat Evangelie nog niet kennen.

Verhalen delen

In het vorige gesprek stonden twee opdrachten, die je hier terug kunt laten komen. Sluit aan bij de opdracht die jullie groep heeft gedaan.

Kijk en luister!

Kom hier terug op de opdracht van het vorige gesprek, het meer kijken en luisteren als remedie tegen twijfel. Als het goed is, hebben jongeren de vorige avond één ding opgeschreven die ze actief gaan doen om op een goede manier twijfel te hanteren. Kijken en / of luisteren naar Jezus, naar de Bijbel, naar elkaar. Hoe is het gegaan? Zijn er jongeren die gemerkt hebben dat door met anderen in gesprek te gaan, hun twijfel minder is geworden? Of door Bijbel te lezen?

Ik weet het zeker, want…

Kom hier terug op de opdracht van het vorige gesprek, het bezoek van jongeren aan gemeenteleden om aan hen te vragen waarom ze zeker zijn van hun geloof. Hoe waren deze gesprekken? Zijn er van sommige gesprekken ook fi lmpjes gemaakt? Bekijk deze dan met elkaar. Praat door over de vragen die wellicht gesteld zijn:

– Wat overtuigt hen van het bestaan in God?

– Wat zien en horen zij van Hem in deze tijd?

– Welke rol speelt bij hen hierbij de Bijbel en de gemeenschap met andere christenen?

– Welke goede tip hebben zij voor jongeren en hoe met twijfel om te gaan?

Welke antwoorden zijn gegeven door gemeenteleden? Zijn die herkenbaar voor jongeren, of juist helemaal niet? Zijn ze aan het denken gezet over hoe gemeenteleden omgaan met twijfel, zijn ze eventueel verder geholpen, zoals ook de Emmaüsgangers?

Introductievorm 'Een open Boek?'

Sommige mensen zijn een open boek. Je weet precies hoe ze in elkaar zitten. Voor wie van jullie geldt dat het meest? Bij drie van onderstaande onderwerpen mag je jouw favoriet invullen. Zorg ervoor dat je herkenbaar bent!

Benodigdheden

 • Voor elke tiener een kopie van het schema en een pen. • Plakband o.i.d. om de ingevulde schema’s op te hangen.
 • Voor elke tiener een wedstrijdformulier waarop ze kunnen schrijven welk schema volgens hen bij wie past.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze

 • Laat de tieners het schema invullen. Benadruk dat ze de drie onderwerpen invullen waarvan ze denken dat ze daaraan het meest herkenbaar zullen zijn. Ze mogen hun naam er niet bij schrijven.
 • Vervolgens hang je de schema’s op. Nummer ze snel even van 1 t/m het aantal schema’s dat er zijn. De tieners lopen nu de schema’s langs en vullen op hun wedstrijdformulier in welk schema volgens hen bij wie past.
 • Je kunt twee winnaars aanwijzen: degene die de meeste ‘antwoorden’ goed had, én degene die het meest geraden is. De laatste is het meest een open boek.
 • Rond af door de link te leggen naar de Bijbelstudie. Als je open bent, weten mensen waar je het meest van houdt. Volgens Paulus zou dan óók aan ons te zien zijn dat we Jezus willen volgen. Stel kort deze vraag aan de orde: is dat zo? hoe herkenbaar ben jij als christen? Merken mensen aan jou dat je christen bent?

 

Bijbelstudie

Tieners/jongeren spiegelen zichzelf aan de vraag in hoeverre zij een brief van Christus zijn die voor iedereen te lezen is. Paulus’ positie als apostel werd door sommige mensen in de gemeente van Korinthe ter discussie gesteld. Ze wilden eigenlijk wel ‘aanbevelingsbrieven’ zien – zeg maar: referenties. Nou, zegt Paulus, die heb ik toch niet nodig? Jullie zelf zijn mijn referenties! Aan jullie is te zien dat ik een apostel van Christus ben. De kern van dit gedeelte is vers 3. Lees dat nog eens goed!

Hieronder staat het in drie verschillende vertalingen.

Herziene Statenvertaling Nieuwe Bijbelvertaling Bijbel in Gewone Taal
Het is immers openbaar geworden dat

u een brief van Christus bent, door

onze bediening opgesteld, geschreven

niet met inkt, maar door de Geest van

de levende God, niet op stenen tafelen,

maar op tafelen van vlees, van de

harten.

U bent zelf een brief van Christus,

door ons opgesteld, niet met inkt

geschreven maar met de Geest van

de levende God, niet in stenen platen

gegrift maar in het hart van mensen.

Door mijn werk zijn jullie een brief van

Christus die iedereen kan lezen. Dat is

natuurlijk geen brief van papier. Nee,

ik bedoel dat iedereen jullie geloof kan

zien. En dat iedereen kan zien dat jullie

leven bepaald wordt door de Geest

van de levende God. Zijn regels staan

geschreven in jullie hart, en niet op

stenen platen, zoals de wet.

Opdracht 1

De christenen in Korinthe waren eerst heiden en toen tot

geloof gekomen. Reken maar dat het verschil goed te zien was. Ook in deze tijd ben je als christen ‘anders’. Hoe zou jij reageren als Paulus vers 3 aan jou persoonlijk zou schrijven? Kies één of twee smileys waarin je jezelf het meest herkent.

 

 

 

 

 

Opdracht 2

Paulus zegt dus dat hij eraan heeft mogen werken dat de christenen ‘een brief van Christus’ zijn geworden. Zoek in vers 3 wat Paulus zegt over de dingen in de eerste kolom. Probeer over elk onderdeel een stelling/conclusie en een vraag te formuleren om te bespreken in de groep. Conclusie = wat dat voor jullie betekent; vraag = welke vraag je erover of erbij hebt. Bij het eerste onderwerp zijn alvast voorbeelden gegeven. Maar bedenk gerust een andere stelling en/of vraag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden

 • Voor elke jongere een werkboek en een bijbel.

Werkwijze

 • Vertel eventueel nog iets meer over de context van het gedeelte.
 • Maak zo nodig groepjes van 4 of 5 personen.
 • Laat de jongeren vervolgens primair reageren op vers 3 (opdracht 1): ieder eerst voor zichzelf en dan bespreken. Geef hier even de tijd voor. Het is een goede voorbereiding voor opdracht 2.
 • Ga daarna over op opdracht 2. Dat is in de eerste plaats een opdracht om nauwkeurig het vers te lezen, en vervolgens een opdracht om zich de inhoud ervan meer eigen te maken. Laat de jongeren voor zichzelf het schema invullen. Benadruk dat als ze geen stelling of vraag weten, ze het betreffende hokje gewoon leeg mogen laten.
 • Bespreek de stellingen en vragen. In het gesprek kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:
  • De afzender én inhoud is Christus: hoe kun je iets van Christus laten zien?
  • De schrijver is de heilige Geest, dus niet wijzelf: wat betekent dat voor ons getuigenis?
  • De lezers is in principe iedereen: beseff en we dat, of zijn we alleen een brief voor onze beperkte kring van vrienden?
  • Het materiaal waarop geschreven wordt, is ons hart: waarom benadrukt Paulus dit zo sterk?

Het is misschien wel eerlijk om erbij te zeggen dat het verschil voor de mensen in Korinthe duidelijker te zien was dan voor ons nu. Zij werden christen in een volledig heidense omgeving, waarin ze zelf ook als heiden geleefd hadden. De meesten van ons groeien op in een christelijke omgeving en in een cultuur die – ondanks alles – toch gestempeld is door het christendom. Neem hierbij wel mee dat het uitmaakt waar je woont. Voor veel jongeren in bijvoorbeeld grote steden is van christelijke normen in de samenleving niet zoveel meer te merken.

 

In Beweging optie 1 – Vrucht van de Geest

Tieners/jongeren denken erover na hoe zij – elk op hun eigen manier – een brief van Christus kunnen zijn.

Benodigdheden

 • Voor elk groepje een set van negen kaartjes, met op elk kaartje één deel van de vrucht van de Geest zoals die in Galaten 5:22 genoemd worden.

Werkwijze

 • Wijs erop dat we bij de Bijbelstudie gezien hebben dat de heilige Geest de auteur is van de brief die mensen in ons kunnen lezen. Hoe schrijft Hij deze brief? Door in ons de vrucht van de Geest te laten groeien, waarover Paulus schrijft in Galaten 5:22.
 • De kaartjes worden in willekeurige volgorde op een stapeltje gelegd, met de achterkant naar boven. Om de beurt pakt een deelnemer een kaartje van de stapel. Bij het ‘vruchtdeel’ dat erop staat, moet hij een situatie uit zijn/haar eigen leven noemen waarin hij die kan toepassen en waarin hij dus een brief van Christus kan zijn. Als hij het woord niet goed snapt, mag hij de andere deelnemers vragen hem te helpen.
 • Vraag ten slotte ieder twee vruchtdelen te noemen waarvan hij méér zou willen/moeten hebben.

In Beweging optie 2 - Netwerk

Tieners/jongeren brengen hun netwerk in kaart en vragen zich af hoe ze daarvoor een brief van Christus kunnen zijn.

Netwerk

Hieronder vind je vier cirkels, die staan voor de volgende groepen: school, vrienden, sportclub en straat/wijk waar je woont. Schrijf in elke cirkel één of meer namen van mensen met wie je omgaat, maar die geen christen zijn. Beantwoord vervolgens met elkaar de volgende vragen:

 •  Hoeveel contacten heb je met niet-christenen in je omgeving? Zijn dat er veel/weinig? Vind je die contacten belangrijk
 • Denk je dat de mensen die je in je cirkels genoemd hebt, weten dat je christen bent? Hoe kunnen die mensen dat aan je merken?
 • Doe je er wel eens moeite voor om deze mensen te laten merken dat je christen bent? Gaat dat vanzelf of vind je het lastig om te doen?
 • Kun je manieren noemen waarop je laat zien dat je christen bent? Probeer met elkaar op een aantal ideeën te komen!

Werkwijze • De opdracht en de vragen kunnen voor tieners heel persoonlijk zijn. Houd de volgorde van de vragen aan om stap voor stap tot de kern te komen. Geef iedereen in de groep voldoende ruimte om te reageren op de vragen en zijn/haar ervaringen te delen.

 

 

 

 

Verhalen delen

en gemeente in Ede probeert een leesbare brief te zijn door middel van haar ‘Meet-Inn’. Dat is een centrum waar mensen vijf dagen per week gewoon binnen kunnen lopen voor een praatje, de krant, een kop koffi e, een vraag of even helemaal niks. Meet-Inn is aandacht, je thuis voelen, veilig, genieten van gezelligheid, mensen leren kennen, leuke dingen samen ondernemen, jezelf ontwikkelen, meedoen, ideeën opdoen, etc….

 

Kijkvraag

Kijk naar het filmpje over de ‘Meet-Inn’ in Ede. Het is een inloopcentrum vanuit verschillende PKN-gemeenten. Houdt bij het kijken de volgende kijkvraag in je achterhoofd: Hoe probeert de gemeente van Christus door de Meet-Inn een leesbare brief te zijn?

Gebed

Breng in het gebed het verlangen onder woorden dat de Geest méér van Christus in ons hart zal schrijven.