Introductie

Doelstelling

De deelnemers krijgen meer oog voor de liefde als belangrijkste eigenschap en praktijk van de christelijke gemeente.

Weten: dat het Christus’ verlangen is dat de gemeente herkenbaar zal zijn aan de onderlinge liefde en dat dit alleen mogelijk is wanneer we putten uit de bron van Gods liefde.

Ervaren: hoe goed het is om in liefde met elkaar verbonden te zijn, en met God die ons éérst heeft liefgehad.

Doen: ons oefenen in het betonen van echte liefde aan elkaar.

Lied

Zing het lied ‘O grote God die liefde zijt’ (OTH 386, LvK 481) met elkaar (of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied).

Verhalen delen

In het vorige gesprek dacht je na over hoe je iets kon betekenen voor iemand die niet meer naar de kerkdienst kan of wil. Of misschien hebben jullie afgesproken om een dienst na te bespreken. Of om te kijken hoe je het avondmaal als iets van de gemeenschap te beleven. Neem dit moment om elkaar te vertellen over de gesprekken die jullie hebben gehad.

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier bij elkaar gebracht heeft en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten. Bid ook degenen voor wie het moeilijk is om kerkdiensten of andere activiteiten van de gemeente mee te beleven. Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Bijbelstudie

Introductie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan, zodat voor iedereen duidelijk is dat het in dit gesprek gaat om elkaar ontmoeten van hart tot hart. Hoe je dat doet, wordt in dit Bijbelgedeelte heel praktisch gemaakt.

Romeinen 12:9-18

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen:

Gespreksvraag 1

Lees het Bijbelgedeelte nog een keer goed door. Het lijkt een opsomming van een aantal losse geboden te zijn. Wat verbindt deze?

Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten.

Het is niet nodig om nu alle vragen naar aanleiding van de tekst te beantwoorden of dingen uit te leggen. De meeste zaken komen waarschijnlijk later in dit gesprek nog een keer aan de orde. ‘Parkeer’ vragen daarom even. Probeer deze wel te onthouden of schrijf ze even op en controleer aan het einde van de avond of er geen vragen meer openstaan.

Lees de toelichtende tekst over ‘echt zijn’ en ‘elkaar liefhebben’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 2

Wat kan je doen als het je moeite kost om gehoorzaam te zijn aan deze geboden, bijvoorbeeld bepaalde mensen lief te hebben en te dienen? Welke aanwijzingen geeft Paulus om liefde heel praktisch te maken?

Wellicht is het verhelderend om 1 Joh. 4:7-11 voor te lezen:

‘Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.’

God houdt niet van ons omdat we zo liefelijk en gehoorzaam zijn, maar Jezus stierf juist voor ons omdat we vaak niet liefhebben en onaantrekkelijk gedrag vertonen. Paulus gebruikt daarom in vers 9 het woord agapé dat hij tot nu toe alleen koos om over de liefde van God te spreken. Alleen wie die liefde zelf heeft ervaren, is in staat om zo lief te hebben. Het gaat hier dus om een leven in liefde, als antwoord op de liefde van God. Bij Hem is het begonnen en bij Hem begint het steeds opnieuw: iedere dag mogen we putten uit de bron van zijn liefde.

Lees de toelichtende tekst over ‘bescheidenheid’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 3

Wat zou je zeggen tegen mensen die zeggen ‘dat lukt ons toch niet’? Welke rol spelen leven van vergeving, genade, de Heilige Geest en je eigen inzet hierin?

Op het eerste gezicht gaat het in dit Bijbelgedeelte over allerlei dingen die wij moeten doen, die van ons worden gevraagd, waartoe wij worden opgeroepen. Meer dan 20 keer wordt de gebiedende wijs gebruikt. Toch moeten we ons niet op het verkeerde been laten zetten door te denken dat Paulus van mening is dat wij het van onze inspanningen moeten verwachten. Hij heeft juist 11 hoofstukken lang laten zien hoe geweldig Gods reddingsplan is. Hoe Hij door zijn overweldigende liefde en genade zondige mensen heeft willen redden. Eerder in de Romeinenbrief weidt Paulus uit over Gods reddingsplan voor mensen. In Rom. 5:8 zegt hij bijvoorbeeld : ‘God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.’ Met God verzoend mogen wij door geloof een nieuw leven leiden. In dat nieuwe leven heeft Hij door zijn Heilige Geest zijn liefde in onze harten uitgestort (Rom. 5:5).

Lees de toelichtende tekst over ‘verbondenheid’ en ‘vredelievendheid’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 4

Denk jij dat jullie als gemeente in jullie omgeving herkenbaar zijn aan de liefde voor elkaar en de naaste? Waarom wel of niet?

Verhalen delen

Kijk naar het filmpje van de gemeente in Ooltgensplaat. Kijk van te voren of het lukt met beeld en geluid. Zorg voor een download of een goede internetverbinding waar jullie als groep samenkomen.

Gesprek 3: De gemeente in Ooltgensplaat from IZB FOCUS on Vimeo.

Geef voordat jullie het filmpje kijken de introductie of kijkvraag mee. Dat helpt de groep kijken vanuit de juiste context. Laat het filmpje zien en bespreek daarna met elkaar de kijkvraag:

Kijkvraag:
Hoe wil deze gemeente zichzelf laten kennen? Wat spreekt je daarin aan?

In beweging

Geef een paar minuten tijd om de verzen nog een keer door te lezen en na te denken wat voor de leden van de groep persoonlijk een uitdaging is. Vraag een aantal mensen te delen welk punt ze hebben gekozen en vraag hen kort hun keuze toe te lichten. Vraag ook of ze al een idee hebben hoe ze het aan gaan pakken.

Gebed

Inventariseer met betrekking tot de gemeente waartoe jullie behoren dankpunten, punten waarvan jullie belijden dat de gemeente tekortschiet en gebedspunten. Schrijf deze kernachtig op een vel papier ingedeeld in drie kolommen (belijden/danken/bidden) en leg dat duidelijk zichtbaar voor iedereen neer. Kies voor een kringgebed (spreek dan af wie het gebed afsluit en zorgt dat alle punten aan God opgedragen zijn) of laat iemand de groep voorgaan in gebed.