Introductie

Doelstelling

De deelnemers spreken over de gemeente als een plek waar het verlangen naar God wordt gevoed en de verwachting van Hem mag groeien, juist omdat de ontmoeting met Hem centraal staat.

Weten: Het verlangen naar God is iets dat Hij zelf in ons legt door zijn Geest, en ook de verwachting van wat Hij kan en wil doen. Maar in de gemeente, en in het bijzonder in de kerkdienst mogen wij ons er actief naar uitstrekken dat dit verlangen en deze verwachting groeien.

Ervaren: Iets van het diepe verlangen naar God dat spreekt uit Psalm 84.

Doen: Meer spreken en denken over de kerkdienst en andere activiteiten van de gemeente als een ontmoeting met de Here en het komen in zijn aanwezigheid.

Lied

Zing het lied ‘Wat hou ik van uw huis’ (OTH 34/Opw. 715) met elkaar (of één van de andere liederen of een zelfgekozen lied).

Verhalen delen

In het vorige gesprek spraken jullie af om iets te proberen bij te dragen aan de eenheid in de gemeente. Vraag of dat gelukt is. Hoe hebben ze dat aangepakt? Waarom was het soms moeilijk? Als het niet gelukt is of sommigen hebben niets geprobeerd, probeer dan ook door te vragen waarom.

Gebed

Dank God dat Hij jullie hier bij elkaar gebracht heeft en noem een aantal concrete dank- en gebedspunten. Dank God voor de gelegenheden die Hij in de afgelopen periode gaf om samen te bouwen aan de eenheid in gemeente. Bid voor situaties in de gemeente waarbij de eenheid bedreigd wordt, als dat het geval is. Bid tenslotte om Gods aanwezigheid bij deze bijeenkomst en zijn leiding in dit gesprek.

Bijbelstudie

Psalm 84

Laat het gedeelte door iemand uit de groep lezen en vraag de anderen actief mee te lezen door gespreksvraag 1 alvast te benoemen:

Gespreksvraag 1

Psalm 84 gebruikt net als andere poëzie veel beeldend taalgebruik. Lees de psalm nog een keer voor jezelf door en let daarbij op de beelden. Probeer de verschillende beelden met elkaar op te sommen.

Deze gespreksvraag is bedoeld om als groep even dieper in het Bijbelgedeelte te duiken en te kijken wat er staat. Geef mensen de ruimte om eerst voor zichzelf na te denken. Laat een paar mensen een antwoord noemen en dat toelichten.

Het is niet nodig om nu alle vragen te beantwoorden of dingen uit te leggen. De meeste zaken komen waarschijnlijk later in dit gesprek nog een keer boven. ‘Parkeer’ vragen daarom even. Probeer deze wel te onthouden of schrijf ze even op en controleer aan het einde van de avond of er geen vragen meer openstaan.

Introductie

Lees de tekst van de introductie of geef zelf woorden aan de intentie ervan, zodat voor iedereen duidelijk is dat het in dit gesprek gaat om een diep verlangen naar de kerk, naar de gemeenschap met God en zijn gemeente. Zelfs als je dat niet altijd zo voelt.

Lees de toelichtende tekst over ‘heimwee’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 2*

Heb je weleens een moment (gehad) waarbij je naar Gods aanwezigheid verlangde? Wanneer en in welke omstandigheden was dat?

Dit is een heel persoonlijke vraag. Respecteer het als sommige mensen zich op het moment dat deze gesteld is liever stil houden. Vestig dan niet de aandacht op degenen die zwijgen. Zij denken echt wel mee. Misschien zijn er ook mensen die dat verlangen niet kennen. Als ze dat vertellen, diskwalificeer hen dan zeker niet, maar waardeer hun eerlijkheid en kwetsbaarheid. Richt je op de verwondering over de verhalen van verlangen die hopelijk gedeeld worden en op de praktische kant van het omgaan met dit verlangen. Wissel ‘tips’ uit, bijvoorbeeld bidden, een lied zingen, naar een bepaalde betekenisvolle plek gaan, etc.

Lees de toelichtende tekst over ‘gezegend’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 3*

Samen zijn we op weg naar het huis van God. In de kerk ontmoeten we God en elkaar. We delen er ons geloof, onze vreugde en zorgen. En zoals we in het vorige gesprek zagen, groeien we als gemeente in eenheid en verbondenheid.

a. Verlang je telkens naar de ontmoeting met God en de gemeente? Als dat niet het geval is, wat zou daar verandering in kunnen brengen?

b. Op welke momenten in de kerkdienst ervaar je het meeste de aanwezigheid van God?

c. Wat verlang je dat iemand van jullie gemeente zou proeven, als je diegene van buiten meeneemt?

Deze vraag gaat over de kerkdienst. Vraag 3a gaat nog even door op vraag 2 over het verlangen om God te ontmoeten, maar in dit geval spitst het zich toe op kerkgang. Bij vraag 3b kunnen de verschillende onderdelen van de eredienst aan de orde komen. Vraag door waarom mensen bepaalde onderdelen van de liturgie als heilige momenten ervaren. Tenslotte richten jullie de blik naar buiten: wat gun je iemand ‘van buiten’ die een dienst of andere activiteit van jullie gemeente meemaakt? Verwacht je ook dat een bezoeker dit nu zo zou ervaren? Als daar twijfel over is, wat zou je daar dan aan kunnen doen?

Lees de toelichtende tekst over de ‘gemeente als oefenplaats’ in het werkboek of geef met eigen woorden enige toelichting.

Gespreksvraag 4*

Hoe kunnen we ons oefenen in verlangen naar God? Wat betekent de gemeente daarin voor je? Welke betekenis heeft het avondmaal in dit verband?

Verlangen naar God is niet alleen iets individueels, dat heeft ook alles te maken met de gemeenschap van gelovigen waarin je je beweegt. Dat komt in het bijzonder tot uitdrukking in het avondmaal. Hoe beleven de leden van de groep dat? Je hoeft dit nu niet helemaal uit te diepen, het komt terug in het laatste deel van de In beweging-oefening die volgt.

Verhalen delen

Kijk naar het filmpje van een kerkdienst in Egypte of lees het verhaal van de jonge kerk in Caïro. Als je het filmpje gebruikt, kijk dan van te voren of het lukt met beeld en geluid. Zorg voor een download of een goede internetverbinding waar jullie als groep samenkomen.

Gesprek 2: De samenkomst als hart van de gemeente from IZB FOCUS on Vimeo.

Geef voordat jullie het filmpje kijken de introductie of kijkvraag mee. Dat helpt de groep kijken vanuit de juiste context. Laat het filmpje zien en bespreek daarna met elkaar de kijkvraag:

Kijkvraag

Overal in de wereld waar nieuwe gemeenten ontstaan, wil men samenkomen om eredienst te houden. Men verlangt ernaar om samen God te ontmoeten. Wat is volgens jou in zo’n situatie de reden om zondags eredienst te willen houden?

In beweging

Lees de opdracht voor en vraag of het duidelijk is.

Peil de reactie op de opdracht, zoek samen een oplossing voor mensen die het moeilijk lijken te vinden. Je kunt de vragen die gesteld worden eventueel eerst in tweetallen laten bespreken. Terugkoppeling daarna is wenselijk, dat kan eyeopeners voor iedereen opleveren.

Gebed

Vraag vooraf of iemand specifieke dank-of gebedspunten heeft. Dank God voor zijn gastvrijheid in zijn huis en vraag of Hij jullie wil oefenen in verlangen naar zijn nabijheid. Bid of Hij meer mensen die zijn huis nog niet of niet meer weten te vinden naar huis wil leiden. Spreek de genoemde dankpunten en voorbeden uit en sluit het gebed af met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’.

Bedank de groep voor de inbreng en aanwezigheid en wens hen succes met de oefening.

Geef even aan wanneer jullie volgende keer bij elkaar komen. Het is handig als ze zelf in de tussenliggende tijd het Bijbelgedeelte voor de volgende keer doorlezen.