Gebed

Dit Focuskatern gaat over gebed en elk gesprek in dit blok sluiten we daadwerkelijk af met gebed. Dit kun je op verschillende manieren doen. Hieronder staan een aantal mogelijkheden uitgelegd.

Optie 1 – Eén lid bidt

Verzamel als groep dank- en gebedspunten. Schrijf deze op. Vraag één persoon of hij of zij wil bidden voor deze gebedspunten.

Optie 2 – Meerdere leden bidden na elkaar

Verzamel als groep dank- en gebedspunten. Schrijf deze op. Verdeel de gebedspunten over meerdere personen die dan na elkaar voor hun gebedspunten bidden.

 

Het is goed om een volgorde af te spreken en duidelijk te maken wie het gebed afsluit.

 

Als meerdere leden bidden is het goed om elke dank- en voorbede kort en eenvoudig te houden. “Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.” (Mat 6:7-8)

 

Elke persoon die bidt kan zijn of haar gebed afsluiten met “Dit bidden wij u in Jezus’ naam.” Of “Dit bidden wij u in Jezus’ naam. Amen.”

 

Variant 2a – Punten direct toewijzen

Je kunt ook bij elk dankpunt of gebedspunt dat wordt genoemd gelijk vragen wie daarvoor wil bidden. Zo hoef je ze niet pas aan het eind te verdelen en krijgen mensen gelegenheid zelf een punt te kiezen waarvoor ze graag willen of durven bidden.

 

Variant 2b – Namen of dankpunten noemen

Een andere variant van deze vorm is dat één persoon bidt en in het gebed een moment inlast waarbij hij of zij ruimte geeft aan iedereen om een naam of situatie te noemen.

 

Bijvoorbeeld als volgt: “Vader in de hemel, wij willen u bidden voor de mensen om ons heen. U kent hun situatie, hun zorgen, hun vreugden. Wij noemen de namen van …”. Daarna mag iedereen die dit wil de naam van een persoon noemen. Alleen de naam is genoeg.

 

Je zou dit ook kunnen gebruiken om dankpunten in gebed te brengen: “Vader in de hemel wij willen u danken voor …”, waarna iedereen die dit wil in één woord of zin een dankpunt noemt.

Optie 3 – Bidden in tweetallen of kleine groepjes

Bij sommige van de Bijbelstudies in dit blok eindig je met een gesprek in tweetallen over de opdrachten van het onderdeel ‘In beweging komen’. Het kan dan goed zijn om met z’n tweeën te bidden voor elkaars opdrachten.

 

Kondig dan als gespreksleider aan dat het moment is gekomen om te gaan bidden. Dan kan elk groepje of tweetal beginnen met gebed. Dit betekent dat meerdere mensen tegelijkertijd in gebed zullen zijn.

 

Na een paar minuten kan de gespreksleider (of iemand die door hem/haar is gevraagd) het gebed in de tweetallen afsluiten met een gezamenlijk slotgebed. Op die manier voorkom je ook dat aan het eind nog één groepje of tweetal aan het bidden is en anderen meeluisteren

Optie 4 – Samen hardop bidden

Je kunt de kring ook afsluiten door met elkaar hardop het Onze Vader te bidden.

 

Deze vorm kan uiteraard ook gecombineerd worden met andere vormen. Bijvoorbeeld dat eerst één iemand voor de dank- en gebedspunten bidt (optie 1) en dat dan daarna het gebed wordt afgesloten door samen het Onze Vader te bidden (optie 4).

 

Een variant op deze vorm is om samen een gebed of (gedeelte uit) een psalm uit de Bijbel te bidden. Dit kan door één persoon de psalm of het gebed zin voor zin voor te laten lezen. Na elke zin zeggen de leden die zin hardop na. Sluit de tekst af met “In Jezus’ naam. Amen.”

Optie 5 – In stilte bidden

Tijdens het gebed kun je ook mensen de gelegenheid geven om in stilte hun eigen gebed bij God te brengen. Let op dat je dan mensen echt genoeg tijd geeft om zelf te bidden. Stiltes lijken al snel heel lang. Degene die het gebed leidt kan na de stilte dan het gebed afsluiten of de groep voorgaan in het samen bidden van het Onze Vader (optie 4).